I Sverige är det landstingen/regionerna som ansvarar för förlossningsvården. Vilken vård du får beror alltså på var du bor. Detta gör det också komplext att få en helhetsbild av hur vården fungerar runt om i Sverige.

Landstingen och regionerna är olika stora, både i geografisk yta och i befolkningsmängd. I vissa landsting är det därför alltid nära till närmaste förlossningsavdelning (exempelvis Stockholm eller Halland), medan det i andra kan vara väldigt långt (exempelvis i Västernorrland eller Norrbotten). Kvinnor som har väldigt långt till närmaste förlossningsavdelning riskerar att inte hinna dit och tvingas spendera en stor del av värkarbetet i transport, vilket i sig har en negativ inverkan på förlossningsförloppet.

Även valfriheten varierar mellan olika regioner och landsting. I Stockholm finns högst grad av valfrihet, även om den i praktiken inte är så stor som det är tänkt eftersom det är platsbrist och sker hänvisningar. I Stockholm finns flera olika förlossningskliniker och kvinnor får (i mån av plats) välja var de helst föder. Tidigare fanns en möjlighet att föda på en barnmorskeledd enhet med kontinuitet i vårdkedjan, Södra BB. Denna möjlighet stängdes dock 2016. Omföderskor i Stockholm har även möjlighet att välja hemfödsel med landstingsfinaniserad barnmorskeassistans. Förutom i Stockholm går landstingsfinansierad hemfödsel även att välja i Umeå.

I övriga landsting begränsas valet i stor utsträckning av vad som finns tillgängligt inom rimligt avstånd. Barnmorskeledda enheter med kontinuitet saknas. Hemfödsel får bekostas av den födande, om hon alls hittar en barnmorska. Sjukhusen har sådan platsbrist att kvinnor inte kan vara säkra att få föda på sin närmaste enhet, utan kan tvingas att åka till ett annat sjukhus eller till och med till ett annat landsting för att få vård.

Dessa regionala skillnader är oacceptabla. Födande kvinnor måste få tillgång till en jämlik vård oavsett var de bor. Det inkluderar möjlighet att välja vårdform och födelseplats (sjukhus, barnmorskeledd enhet eller hemma). Alla kvinnor måste själva få välja var de vill föda, och vara garanterade att få plats där.