Förlossningsvården styrs av landstingspolitiker. Det innebär att besluten fattas runt om i de 21 landsting och regioner som finns i Sverige. Hur mycket pengar som fördelas till graviditets- och förlossningsvård bestäms där. Ofta är det svårt att veta vad de olika partierna står för. Inför valet 2018 vill vi gärna kunna presentera hur de olika partierna i varje landsting/region vill att förlossningsvården ska se ut och hur mycket pengar den ska tilldelas.

Regeringen har ett övergripande ansvar för politiken i Sverige, och kan ge statsbidrag till kommuner och landsting för att öka resurserna inom specifika områden. Regeringen har under innevarande mandatperiod prioriterat förlossningsvården och givit specifika statsbidrag till den, under 2018 uppgår dessa till 1,6 miljarder kronor. SKL ansvarar för pengarnas fördelning till de olika landstingen. Statsbidraget är ett tillskott som ska gå till förbättringar, men huvudansvaret och de huvudsakliga kostnaderna ligger fortfarande på landstingen. Allra viktigast för förlossningsvårdens utveckling är därför landstingspolitikernas prioriteringar.

Vill du hjälpa oss att kontakta partierna i ditt landsting? Ställ gärna dessa frågor och hör av dig till oss om vilka svar du får.

Är du landstingspolitiker? Svara gärna på dessa frågor för ditt partis räkning och kontakta oss, så lägger vi upp era svar.

Frågor till landstingspolitiker:

  1. Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?
  2. Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
  3. Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp?
  4. Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
  5. Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?
  6. Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?

Här är en lista över de olika landsting och regioner som finns, och deras hemsidor. Via hemsidorna kan du hitta de olika partier som är representerade i ditt landsting.

Stockholms läns landsting sll.se

Region Uppsala lul.se

Landstinget Sörmland landstingetsormland.se

Region Östergötland regionostergotland.se

Region Jönköpings län rjl.se

Region Kronoberg regionkronoberg.se

Landstinget i Kalmar län ltkalmar.se

Region Gotland gotland.se

Landstinget Bleking ltblekinge.se

Region Skåne skane.se

Region Halland regionhalland.se

Västra Götalandsregionen vgregion.se

Landstinget i Värmland liv.se

Region Örebro län regionorebrolan.se

Region Västmanland regionvastmanland.se

Landstinget Dalarna ltdalarna.se

Region Gävleborg regiongavleborg.se

Landstinget Västernorrland lvn.se

Region Jämtland Härjedalen regionhj.se

Västerbottens läns landsting vll.se

Region Norrbotten norrbotten.se

 

Svar som kommit in:

 

Region Skåne

Socialdemokraterna: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod? Överlag anser vi att den skånska förlossningsvården är bra, den lider inte av samma bekymmer som exempelvis i Stockholm. I Skåne har antalet anställda i förlossningsvården ökad under den senaste mandatperioden. Vi har gjort riktande satsningar till kvinno- och förlossningsvård varje år sedan vi tog över makten efter valet 2014. Vi har bland annat stärkt arbetet med att minska förlossningsskadorna, vilket också har gett goda resultat. Vi har gjort insatser för att nå ut till dem med dålig socioekonomi. Ytterligare en jourlinje har införts vid förlossningskliniken i Lund. Vi vill fortsätta det arbetet under nästa mandatperiod.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen) Även om mycket är bra i den skånska förlossningsvården så återstår det dock en hel del att göra. Vår ambition är att fortsätta satsa på kvinno- och förlossningsvård även under nästa mandatperiod men hur det ska se ut mer specifikt får vi återkomma till.

Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp? Nej. Vi har tillräckligt många förlossningsavdelningar i Skåne. Det finns välfungerande förlossningsavdelningar på fem orter i Skåne.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel? Vår ambition är att stärka den befintliga förlossningsvården på våra sjukhus och på de mödravårdsmottagningar som finns i anslutning till dessa. Det finns idag en brist på barnmorskor i Sverige. Det kommer inte att gagna förlossningsvården och det löser inga problem att splittra upp och fördela de barnmorskor som finns tillgängliga på fler och mindre enheter. En kvalificerad förlossningsvård kräver tillgång till akutsjukhusets samlade resurser, vilket talar emot mindre enheter. Samtidigt vill vi gärna att personalen ges fler möjligheter att vara mer delaktiga i organiseringen och planeringen av arbetet.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel för de som vill föda hemma (bla. genom att betala barnmorskorna som jobbar med hemförlossningar)? Vi vill inte splittra upp förlossningsvården på detta sätt. En kvalificerad förlossningsvård kräver tillgång till de resurser som finns på fullt utrustade akutsjukhus.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande? Vi vill arbeta med att stärka tillgängligheten och kontinuiteten både på barnmorskemottagningarna, inom förlossningsvården och inom eftervården. För att klara av detta måste vi fortsätta med att ge vården mer resurser. Vården måste även bli mer jämlik. Vi vill göra riktade insatser för att nå och stödja grupper som annars lätt hamnar utanför. Vi vill även satsa på att utbilda fler barnmorskor. Vi har nyligen presenterat ett vallöfte om att utbilda fler specialister, både läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor. Vi vill utöka möjligheten att kunna vidareutbilda sig med bibehållen lön under utbildningen.

Liberalerna: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod? På förlossningsavdelningar i Skåne råder idag en ansträngd miljö. Kvinnor som känner sig oroliga inför sin förlossning och det finns problematik med förlossningsskador. En stor del av problematiken beror på dålig styrning av våra resurser, att det är svårt att rekrytera barnmorskor och att det råder brist på vårdplatser. Det finns goda förutsättningar och skäl för att införa en förlossningsgaranti i Region Skåne. Liberalerna har därför motionerat om det i regionfullmäktige. Exakt vad som är lämpligt att ingå i en sådan garanti bör först och främst utredas. Men fokus i en förlossningsgaranti bör vara kvinnors trygghet i hela förlossningsprocessen, såväl i planeringen som i själva förlossningen. Det kan handla om att kvinnor ska få veta vilket sjukhus som gäller i god tid. Det kan också handla om att inte behöva åka hem mellan en förlossning under natten och morgonens undersökning av det nyfödda barnet.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen) Först och främst vill Liberalerna utreda hur en förlossningsgaranti kan utformas, men med tanke på situationen i förlossningsvården idag utesluter vi inte att mer medel behöver tillskjutas.

Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp? Liberalernas fokus ligger idag på att få till stånd en utredning för hur en förlossningsgaranti kan utformas i Skåne.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel? Ja, och det har Liberalerna motionerat om i regionfullmäktige. Denna typ av vårdmodell har visats minska förlossningsrädsla, ge en tryggare miljö vid förlossningen och bättre amningsstart. Jämfört med andra vårdmodeller har den mindre epiduralbedövningar, klipp, sugklocka eller tångförlossningar. Kvinnorna var mer nöjda med sin vård, det fanns en minskad risk för tidig födsel och kostnaderna blev lägre. Det blir däremot inte möjligt att få exempelvis epiduralbedövning på en sådan födelseklinik utan då måste förlossningen ske på en vanlig förlossningsavdelning. I Danmark finns vårdmodellen på 61 % av de offentliga förlossningsenheterna, ofta i kombination med den danska standardmodellen. Barnmorskorna har själva frihet att välja modellen eller byta tillbaka till en standardtjänst. Liknande modeller testas nu i Sverige. I Uppsala finns sedan ett par år ett samarbete mellan förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset och en privat barnmorskemottagning. Barnmorskor från mottagningen turas om att dela på en schemarad vid förlossningsavdelningen. Samarbetet uppges ha bidragit till en förstärkt vårdkedja, bland annat genom en ökad integrering mellan förlossningsvården och mödravården, och stärkta relationer mellan enheterna. Modellen har även ökat möjligheten för barnmorskorna att upprätthålla sin kompetens som förlossningsbarnmorskor.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel för de som vill föda hemma (bla. genom att betala barnmorskorna som jobbar med hemförlossningar)? Liberalerna är beredda att vända på alla stenar för att uppnå en välfungerande förlossningsvård. Men delen med hemförlossningar är inte helt okomplicerad och vi vill se ett tydligt medicinskt underlag som visar på att patientsäkerheten inte äventyras under en hemförlossning. I nuläget kan vi inte säg att vi är för ett system med hemförlossningar.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande? Under en förlossning är kvinnan i en mycket sårbar situation och hennes trygghet är central för hur hon kommer att uppleva förlossningen. Då är oro för var och hur förlossningen ska gå till inte ett bra sätt för den födande kvinnan att möta det som kommer. Den stress många kvinnor upplever av att inte få komma till det sjukhus de har valt inför sin förlossning, kan påverka förlossningsarbetet negativt. Detta blir än värre om den födande hänvisas utanför länet eller landet. Under flera år har larmrapporter om kvinnors födande kommit. Förlossningsavdelningar med en ansträngd miljö, kvinnor som känner sig oroliga inför sin förlossning och problematik med mycket förlossningsskador. Samtidigt blir vården mer komplicerad. Antalet förlossningar ökar, gruppen födande kvinnor blir alltmer heterogen, antalet komplicerade graviditeter och förlossningar ökar. Det finns ökade förväntningar på delaktighet och inflytande. Kontinuitet och tillgänglighet har pekats ut som oerhört viktigt för att få andra delar av vården att fungera bättre. Det är en rimlig slutsats att även kvinnors vård skulle förbättras på samma sätt.

Vänsterpartiet: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod? Idag har regionen en situation där man har för få förlossningsplatser generellt och har behov av fler barnmorskor för att kunna garantera alla kvinnor att föda på den avdelning man vill. Idag har vi också en förlossningsvård som är ojämlik och gör att vissa kvinnor t ex drabbas av mer förlossningsskador än andra. Vi i Vänsterpartiet vill fortsätta satsa på kvinnovården och förlossningsvården. Under denna mandatperiod har Vänsterpartiet lyckats få igenom stora satsningar på kvinnors hälsa i den statliga budgeten men vi vill fortsätta satsningarna. Det handlar om rätten att ha en barnmorska hos sig under förlossningen och inte att barnmorskorna får springa mellan olika förlossningsrum och det handlar t ex om satsningar på jämlik vård, där t ex satsningar på tolkar är en viktig del. Dessutom tycker vi att det är viktigt att vi bygger patienthotell och ser till att alla kvinnor och familjer får en fin start på livet med det nya barnet.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen) Sjukvården i Region Skåne är generellt i behov av mer resurser både från allmänna statsbidrag och en höjd skatt i regionen. Sjukvården saknas resurser och det drabbar både kvinnovården likväl som alla annan sjukvård i Skåne.

Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp? Nej, vi tycker att alla förlossningskliniker i Skåne ska finnas kvar och utvecklas efter sina förutsättningar.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel? Nej, vi tycker att de kliniker som finns nu är tillräckligt och ser det som viktigt att dessa kliniker får bra resurser och möjligheter att utveckla vården där.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel för de som vill föda hemma(bla. genom att betala barnmorskorna som jobbar med hemförlossningar)? Nej, det är vi inte beredda att göra. Det är väldigt viktigt för oss att alla förlossningar har tillgång till kvalificerad akutsjukvård. Detta handlar om den medicinska säkerheten både för den födande och för barnet. Däremot vill vi utveckla en förlossningsvård där kvinnans önskemål är i centrum.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande? Vi vill ha en sammanhållen vård under graviditeten och förlossningen. Vi skulle gärna se att mödravården återigen blir offentlig istället för att vara ett vårdval som det är nu.

Moderaterna: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod? Förlossningsvården fungerar i stort bra, men det finns behov av att arbeta med kvalitetsaspekter. Till exempel så har fortfarande för många kvinnor onödiga bristningar efter födseln och situationen för blivande mödrar när de kommer in till förlossning kan upplevas som stressad. Det är väldigt viktigt att arbeta med bemötande och att planera för förväntat antal födslar på ett bättre sätt i verksamheterna. Vi vill inrätta ett regional kompetenscentrum för förlossning och eftervård, så att forskning och klinisk praktik går hand i hand med tydligt fokus på kvalitetsförstärkning.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen) Vi har både regionalt och nationellt särskilt budgeterat för kompetensutveckling och utbildningsplatser för specialistutbildningar. Detta gäller fler personalkategorier men gagnar såklart också de som arbetar inom förlossningsvården. Vi vill på samma sätt underlätta barnmorskornas arbetsbörda genom att anställa vårdserviceteam och vårdbiträden. Neonatalvården ska tillföras 15 miljoner i en särskild satsning för att säkerställa högsta kompetens i deras viktiga insatser för att rädda liv.

Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp? I Region Skåne har vi tätt med sjukhus och tillräckligt många sjukhus med förlossningsklinik. Här vill vi satsa på att alla ska få enkelrum på förlossning och BB oavsett var man vill/får föda.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel? Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel för de som vill föda hemma(bla. genom att betala barnmorskorna som jobbar med hemförlossningar)? Vi vill se flera alternativ för blivande mödrar, precis som i annan vård måste den kunna individanpassas. Tillsammans med Alliansen har vi lagt förslag om att utreda möjligheten till konceptet ”BB-hemma”. Det kan också finnas anledning att se över möjligheten för vårdvalets barnmorskors möjlighet att följa sin patient och ta hand om hela förloppet även in på sjukhuset. Blivande mödrar ska kunna känner en trygghet i att de vet vem som har hand om dem hela vägen från graviditet till eftervård.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande? Mer utvecklingsarbete gällande bemötande och att personalen får utrymme att skapa bra arbetssätt med patienten i centrum, utgå från helhetsperspektiv på individen.

Miljöpartiet: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod? Förlossningsvården har de senaste åren blivit bättre. Vi har tillfört stora resurser till förlossningsvården från såväl regionalt och nationellt håll, men det finns fortfarande brister som måste åtgärdas. Det krävs bland annat ökade medel till utbyggnad av så kallade Familje – BB, som ser bättre förutsättningar för partner och närstående att vara kvar efter förlossningen. Kunskapen om hur man minskar så kallade bristningar som kan uppstå i samband med förlossning är mycket viktig. Vi vet att detta kan minska antalet bristningarna bland de förlösande kvinnorna. Barnmorskornas arbetsmiljö måste fortsatt stärkas och målet är en förlösande barnmorska / förlossning. Vården av de för tidigt födda fått resursförstärkningar de senaste åren och måste fortsätta för säkerställa en patientsäker vård. Vi ser att vidare att hela mödravården måste stärkas. Det skall vara tryggt att vara gravid och man skall kunna få det stöd man behöver efter att man förlösts. Detta kan handla om allt ifrån att få stöd kring amning till att man skall få stöd vid depression efter förlossning. Hela vården måste kännas trygg. Kan också vara aktuellt att se över möjligheten införandet av så kallade douler inom den Skånska förlossningsvården. Avslutningsvis så vill vidare se till att barnhälsovården stärks inte minst för att den första tiden blir mer jämlik för alla grupper

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen) Det kommer säkerligen behöva förstärka kvinnosjukvården på totalen. Förlossningsvården inkluderat mödravården kommer att behöva ökade resurser

Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp. Antalet förlossningskliniker är 5 i dag i Region Skåne och det skall inte läggas ner någon klinik. Det finns i nuläget inte någon möjlighet eller behov att starta upp någon verksamhet. Miljöpartiet vill inte inrätta något vårdval inom förlossningsvården som finns inom Stockholms landsting då det riskerar att slå i sönder förlossningsvården.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel? Detta anser vi inte vara aktuellt i nuläget. Om det skulle vara möjligt så skulle det behöva utredas grundligt. Nuvarande förlossningsorganisation har en mycket hög patientsäkerhet med såväl barnläkare samt läkare med specialistkompetens

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel för de som vill föda hemma(bla. genom att betala barnmorskorna som jobbar med hemförlossningar)? I nuläget ser vi inte detta vara aktuellt. Det behövs ökad kunskap om hur detta skulle såväl påverka möjligheten att upprätthålla kompetensen / närvaron på våra förlossningskliniker av de anställda barnmorskorna.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande? Se svar första frågan.

Kristdemokraterna: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?
Förlossningsvården fungerar inte tillräckligt bra. Det visar exempelvis antalet hänvisningar som sker sommartid. Personaltätheten behöver öka. Arbetsmiljön behöver förbättras. Vi vill också införa BB hemma, som införts i andra landsting. Ett särskilt regionalt kompetenscentrum för förlossningsvård ska införas.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
Ja

Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp?
Nej

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
Vi vill verka för barnmorsketeam på sikt men med nuvarande personalsituation med brist på barnmorskor är det inte realistiskt med barnmorskeledda kliniker just nu.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel för de som vill föda hemma(bla. genom att betala barnmorskorna som jobbar med hemförlossningar)?
Nej, av patientsäkerhetsskäl är vi tveksamma till att subventionera hemförlossningar.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?
Viktigt med tillgänglig barnmorskemottagning. Viktigt också att se till att arbetsmiljön och löneutvecklingen blir bättre så att fler barnmorskor vill arbeta i Region Skåne. Organisationen kring schemaläggning måste förbättras så att man tar höjd för toppar och dalar.

 

Västra Götalandsregionen

Kristdemokraterna: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i Västra Götalandsregionen, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?

Västra Götalandsregionen är en stor region med cirka 20% av Sveriges befolkning som består av både landsbygd och storstad. Förlossningsvården har en hög kvalitet och mycket goda resultat.

Det finns dock problem, ett stort problem är kompetensförsörjning av barnmorskor, det råder en generell brist på barnmorskor i landet. Därför måste fler barnmorskor utbildas, ett sätt är att erbjuda sjuksköterskor att få en betald utbildning till barnmorska. Vidare behöver man arbeta både med den psykiska som fysiska arbetsmiljön för de som arbetar med förlossningsvården.
Det är viktigt att vården är patientcentrerad för att möta de behov och förväntningar som finns hos de som besöker förlossningsvården.
Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
Förlossningsvården har tillskjutits mer medel, men om det finns ytterligare behov av ekonomiska medel så är vi inte främmande för det.
Anser ni att någon förlossningsklinik i regionen ska läggas ner eller startas upp?
Nej, vi anser inte att någon förlossningsklinik i regionen ska läggas ned, någon ny klinik ser vi dagsläget inte behov av däremot så behöver antalet vårdplatser inom förlossningsvården öka.
Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
Mödravårdscentraler lämpar sig väl som mindre enheter och kan med fördel utvecklas till ett vårdval. Födsel är mindre lämplig som en mindre enhet eftersom den ska kunna hantera olika former av de komplikationer som kan uppstå vid en förlossning
Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?
Västra Götalandsregionen har vid flera tillfällen utrett detta och kommit fram till att födsel ska erbjudas på förlossningskliniker, detta eftersom det av medicinska orsaker är säkrast att föda på sjukhus. Det finns inte heller tillräckligt med forskning runt hemförlossning så Kristdemokraterna vill inte ge ekonomiskt bidrag till hemfödsel.
Barnmorskor behöver inget tillstånd utan ska anmäla till Socialstyrelsen att de assisterar vid hemfödsel. Det finns en SOFS från 1990 talet som reglerar hemfödsel med bör och skall. Barnmorskan är medicinsk ansvarig för den normala förlossningen fram till det uppstår en komplikation eller avvikelse då man är skyldig att meddela medicinsk ansvarig läkare och ansvaret går då över till läkaren. Barnmorskan är fortfarande ansvarig för sin vård men de medicinska ställningstagandena tar läkaren över. Vid hemförlossning är förlossningskliniken inte ansvarig för förlossningen, det är barnmorskan.
Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?
Vi vill förstärka kompetensen kring förebyggande av förlossningsskador och erbjuda nyblivna nyblivna föräldrar hembesök från vården inom tre dagar efter förlossningen.
Vänsterpartiet: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i Västra Götalandsregionen, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?
Vänsterpartiet har som mål att barnmorskan skall ha en pågående förlossning för att kunna ge bästa möjliga stöd vid förlossningen. Så är det inte idag. Vi ser att de riktade satsningarna till förlossningen har inburit möjligheter till kompetensutveckling, satsningar på att minska förlossningsskador och en del personalförstärkning. Viktigt att förbättra arbetsvillkor så vi kan behålla och rekrytera barnmorskor. Det gäller tex arbetstider, löneutveckling, möjlighet till kompetensutveckling och att det är tillräckligt många anställda.Vi vill att arbetet med kunna undvika förlossningsskador och uppföljningen av dem fungerar bra och utvecklas. Vi vill stärka hela kedjan från MVC, förlossning och BVC.Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
Vi stärker sjukvården med en miljard genom skattehöjning på 30 öre. Vi anser att sjukvården behöver mer resurser när sjukhusen går med underskott och vi har en personalflykt. Vi prioriterar förbättrade arbetsvillkor när det gäller fler anställda där det behövs, kortare arbetstid med prioritering de som arbetar treskift, högre lön och möjlighet till kompetensutveckling detta gäller också för förlossningsavdelningar. Vi har i vårt budgetförslag för VGR inga särskilt riktade pengar förutom detta till förlossningsvården.Anser ni att någon förlossningsklinik i regionen ska läggas ner eller startas upp?
Nej vi vill inte lägga ner någon förlossningsavdelning. Vi har inte heller några aktuella förslag i nuläget att starta upp någon ny.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
Vi diskuterar gärna frågan men har inte tagit ställning för det ännu. Vi tycker det skulle vara intressant att integrera mödravård och förlossning så samma barnmorska kunde följa den blivande mamman från början.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?
Vi har inte tagit ställning för detta. Detta utifrån diskussionen att snabbt ha resurser om något går fel.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?
Vi vill ha en sammanhållen mödravård och säger nej till uppstyckning och privatisering genom vårdval. Det är viktigt att kunna fånga upp de kvinnor och familjer som behöver extra stöd. Medvetenheten om att familjer ser olika ut måste finnas. Trygghet och gott bemötande oavsett ursprung och kring vad kvinnor som kommit hit som flyktingar har med sig i trauman och upplevelser.

 

Centerpartiet:

Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i Västra Götalandsregionen, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?
Utifrån i princip alla parametrar fungerar förlossningsvården i Västra Götalandsregionen bra och håller en hög medicinsk kvalitet. Det talas om att mammor ofta blir hänvisade till andra förlossningskliniker än den de valt att åka till. Detta stämmer inte. Vi kan ta ett exempel: under sommaren på Östra Sjukhuset i Göteborg fick 99,9 procent av mammorna plats på sjukhuset när det väl var dags för förlossning. Men varje fall där en mamma behöver uppsöka ett annat sjukhus och att det leder till oro och obehag behöver tas på allvar. Målet är naturligtvis att samtliga blivande mammor ska känna trygghet genom hela processen och inte minst vid förlossning.
 
Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
Sedan mandatperiodens början har vi i Centerpartiet tillsammans med den övriga politiska ledningen tillskjutit i runda slängar 6500 miljoner kronor till sjukvården, av detta inte en obetydlig del till förlossningsvården. Förlossningsvården tillskjuts mer resurser varje år, det kommer vi inte att ändra på.
Anser ni att någon förlossningsklinik i regionen ska läggas ner eller startas upp?
Under mandatperioden lades förlossningskliniken på Mölndals sjukhus ned. Detta var ett steg i att, av kvalitets- och patientsäkerhetsskäl, koncentrera all förlossningsvård till Östra Sjukhuset. Vi ansåg och anser fortfarande att alla förlossningar i Västra Götaland ska ske med anslutning till neonatal, i händelse av barnet behöver extra hjälp. Problemet med förlossningen på Mölndal var att den inte låg i anslutning till neonatal, vilket ledde till att man fick transportera nyfödda barn. Det anser vi är ett onödigt risktagande och därför valde vi att koncentrera förlossningsvården till Östra Sjukhuset. I dagsläget finns inga planer på att varken starta eller lägga ned någon klinik.
 
Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
Vi anser av kvalitets- och patienssäkerhetskäl att samtliga förlossningar ska ske på sjukhus där specialistkompetens finns att tillgå. Däremot har vi i politisk ledning tagit initiativ till vårdval inom mödrahälsovården. Vårdvalets konstruktion arbetas fram i detta nu med hopp om beslut under kommande mandatperiod. En sådan reform hade möjliggjort för mindre barnmorskeledda verksamheter, samtidigt som att det hade lett till ökad valfrihet för blivande mammor.
 
Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?
Idag finns ingenting som förbjuder kvinnor att föda hemma, eller att en barnmorska assisterar. Däremot förordar inte Västra Götalandsregionen hemförlossningar av patientsäkerhetsskäl och därför är hemfödslar belagda med en kostnad som den enskilde själv betalar. Centerpartiet är av samma åsikt. I nuläget kostar en hemfödsel omkring 25 000 kr. Hade det varit avgiftsfritt hade det skickat signaler från sjukvården att vi tycker det är ett likvärdigt alternativ till att föda på sjukhus, och det tycker vi inte. Det är sant att antalet förlossningar bedöms vara förknippade med så låg risk att de kan genomföras lika bra i hemmet. Men om och när det händer någonting så hade de stora förlossningsklinikerna en helt annan säkerhet.
 
Har ni några andra tankar vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?
Centerpartiet driver bland annat frågan om fast läkarkontakt. Det är viktigt att mamman får en kontinuerlig kontakt både under och efter graviditet. Att veta vem som är ens läkare är trygghetsskapande. Idag är det många förstföderskor som känner stark oro inför potentiella förlossningsskador, här är det viktigt att alla mammor som så önskar får det stöd och den information som behövs.
Liberalerna:Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i Västra Götalandsregionen, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?

Vi tycker att förlossningsvården som helhet fungerar bra. Det syns inte mints på de goda resultat vi har till exempel på Sahlgrenska avseende förlossningsskador.

Vi vill fortsätta att utveckla förlossningsvården mot en verksamhet med stor möjlighet till inflytande för patienten. Det kan handla om större valfrihet inom mödrahälsovård, olika inriktningar på den verksamhet som bedrivs på de olika förlossningsavdelningarna och på förbättrade möjligheter för partner att övernatt på sjukhuset. Det goda kvalitetsarbetet måste också ges goda förutsättningar att fortsätta.

Den stora utmaningen inom förlossningsvården, liksom i många andra delar av sjukvården, är att klara bemanningen. Inte minst sommarmånaderna är väldigt tuffa på en verksamhet som förlossningen. Vi behöver en ny personalpolitik inom regionen. Liberalerna vill förändra Västra Götalandsregionen i grunden till en organisation som mycket bättre än idag tar tillvara den kompetens och kraft som finns bland vårdens medarbetare. Regionen måste bli bättre på att belöna medarbetare som drivs av att utveckla sina verksamheter och sig själva. Då behövs ett politiskt ledarskap som styr med tillit till medarbetare och som ger chefer mandat och utrymme för lokala beslut. Liberalerna vill utveckla en ny lönepolitik i Västra Götalandsregionen där vidareutbildning, engagemang, ansvarstagande och inte minst erfarenhet belönas. Bättre villkor är en förutsättning för att klara framtidens behov av kompetens i sjukvården.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)

Förlossningsvården ersätts i grunden per förlossning. Om det är ett för lågt ersättningsbelopp är vi är beredda att höja det. Det senaste året har Västra Götalandsregionen gjort en genomgång av barnsjukvården mer generellt och strukturen och resurserna för intensivvård för barn. Barnsjukvården har fått ett särskilt tillskott på 100 miljoner kronor för 2018.

Regeringens satsningar på statsbidrag på förlossningsvård och kvinnors hälsa har varit viktiga. Det har inneburit att vi under 2018 har kunnat använda 45 mnkr för att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor.

Pengarna har bland annat använts till satsningar på kompetensutveckling som till exempel berör amning, psykisk ohälsa och sjukdom, under och efter graviditet, samverkan mellan öppen och sluten vård, men också diagnostik, behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbotten. Vi har också använt medlen till insatser för att nå ett bättre nyttjande av den ökande mängden data om förlossningsvården i systematiskt kvalitetsarbete, liksom för att stimulera innovationer och nytänkande kring arbetssätt som berör hela vårdkedjan.

Anser ni att någon förlossningsklinik i regionen ska läggas ner eller startas upp?

Nej.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?

Liberalerna i Västra Götalandsregionen vill införa ett vårdval för mödrahälsovård. Det skulle ge verksamheter som inte bedrivs i regionens regi lättare att starta, nu behöver sådana enheter upphandlas. Det skulle också ge bättre möjlighet för blivande föräldrar att välja vårdgivare.

Liberalerna anser att ett vårdval inom mödrahälsovården skulle vara positivt för regionens blivande föräldrar och ge ökad valfrihet. En mångfald av utförare är positivt både för personalen och för föräldrarna.

För oss är det i dagsläget inte aktuellt att upphandla eller bygga upp fler, och mindre, förlossningsenheter. Vi är dock i grunden positiva till alternativ i vården och behov av fler enheter uppstår ser vi gärna att en annan utförare än Västra Götalandsregionen bedriver vården där.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?

Liberalerna anser att förlossningar ska ske vid förlossningskliniker och därmed stödjer vi inte införande av möjligheten till förlossningar i hemmet. Vi ställer oss således bakom rekommendationerna från regionens medicinska rådgivare om att prioritera en god och säker förlossningsvård på sjukhus.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?

Det behövs fortsatta satsningar på personalen, i form av förbättrade arbetsmiljö och stärkta möjligheter till lönekarriär. Liberalerna vill införa karriärtrappor i vården. Du ska som SSK inte behöva bli administratör för att göra karriär. I den nuvarande majoriteten har vi fördubblat OB på nätter och genomför höjningar av OB helg. Vi vill fortsätta med detta.

Att säkra personaltillgången är den största utmaningen. Det handlar, utöver lön, om att säkra utbildningsplatser. Liberalerna vill också möjliggöra vidareutbildning, t.ex. till barnmorska, under betald arbetstid.

Förlossningsvården har kommit långt med att utveckla en vård utifrån patientens perspektiv, men vi tror att det fortfarande finns insatser att göra för att göra vården mer personcentrerad.

 

Miljöpartiet: Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i Västra Götalandsregionen, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?
Siffrorna visar att vi har en bra förlossningsvård i Västra Götaland, men vi vill såklart att den ska vara bäst. Kommande mandatperiod så vill vi göra en utredning av förlossningsvården för att få en bättre översyn om vilka delar som kan behöva extra satsningar, vi vill arbeta för att minska förlossningsskadorna och vill därtill korta köerna till IVF (provrörsbefruktning), eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör prioritera den form av IVF som kräver medicinsk utredning, så är vi beredda att upphandla den form av IVF som inte behöver den typen av utredning.

Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
Ja.

Anser ni att någon förlossningsklinik i regionen ska läggas ner eller startas upp?
I dagsläget anser vi inte det, men den utredningen vi vill göra kan peka på något annat och då är vi beredda om omvärdera det ställningstagandet.

Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
För mördravård skulle vi vara öppna för det, för födsel tror vi att det bästa medicinska förutsättningarna ges under de ordnade former vi har idag.

Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?
Vi är öppna till att utreda den möjligheten för vana omföderskor.

Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?
En god förlossningsvård är den som är kontinuerlig där hela vårdkedjan följs, både innan, under och även efter födsel. Vi ser att vi idag skulle kunna stärka eftervården med enklare vägar in i sjukvården. Det ska vara en trygg och bra upplevelse att föda barn i Västra Götalandsregionen.