Politik

Förlossningsvården styrs av landstingspolitiker. Det innebär att besluten fattas runt om i de 21 landsting och regioner som finns i Sverige. Hur mycket pengar som fördelas till graviditets- och förlossningsvård bestäms där. Ofta är det svårt att veta vad de olika partierna står för. Inför valet 2018 vill vi gärna kunna presentera hur de olika partierna i varje landsting/region vill att förlossningsvården ska se ut och hur mycket pengar den ska tilldelas.

Regeringen har ett övergripande ansvar för politiken i Sverige, och kan ge statsbidrag till kommuner och landsting för att öka resurserna inom specifika områden. Regeringen har under innevarande mandatperiod prioriterat förlossningsvården och givit specifika statsbidrag till den, under 2018 uppgår dessa till 1,6 miljarder kronor. SKL ansvarar för pengarnas fördelning till de olika landstingen. Statsbidraget är ett tillskott som ska gå till förbättringar, men huvudansvaret och de huvudsakliga kostnaderna ligger fortfarande på landstingen. Allra viktigast för förlossningsvårdens utveckling är därför landstingspolitikernas prioriteringar.

Vill du hjälpa oss att kontakta partierna i ditt landsting? Ställ gärna dessa frågor och hör av dig till oss om vilka svar du får.

Är du landstingspolitiker? Svara gärna på dessa frågor för ditt partis räkning och kontakta oss, så lägger vi upp era svar.

Frågor till landstingspolitiker:

  1. Hur anser ni att förlossningsvården fungerar idag i ert landsting, och vilka förbättringar vill ni göra under kommande mandatperiod?
  2. Planerar ni att tillskjuta mer medel till förlossningsvården? (Utöver statsbidragen)
  3. Anser ni att någon förlossningsklinik i ert landsting ska läggas ner eller startas upp?
  4. Vill ni bereda möjlighet att starta barnmorskeledda mindre enheter med både mödravård och födsel?
  5. Vill ni ge möjlighet till barnmorskeassistans vid hemfödsel?
  6. Har ni några andra tankar kring vad som är viktigt för en bra vård under graviditet och barnafödande?

Här är en lista över de olika landsting och regioner som finns, och deras hemsidor. Via hemsidorna kan du hitta de olika partier som är representerade i ditt landsting.

Stockholms läns landsting sll.se

Region Uppsala lul.se

Landstinget Sörmland landstingetsormland.se

Region Östergötland regionostergotland.se

Region Jönköpings län rjl.se

Region Kronoberg regionkronoberg.se

Landstinget i Kalmar län ltkalmar.se

Region Gotland gotland.se

Landstinget Bleking ltblekinge.se

Region Skåne skane.se

Region Halland regionhalland.se

Västra Götalandsregionen vgregion.se

Landstinget i Värmland liv.se

Region Örebro län regionorebrolan.se

Region Västmanland regionvastmanland.se

Landstinget Dalarna ltdalarna.se

Region Gävleborg regiongavleborg.se

Landstinget Västernorrland lvn.se

Region Jämtland Härjedalen regionhj.se

Västerbottens läns landsting vll.se

Region Norrbotten norrbotten.se