Under 2016 växte Födelsehuset ytterligare och hade verksamheter i Göteborg, Halland och Stockholm. Lokalgrupp finns även i Region Skåne. Vid årets slut hade föreningen 239 medlemar varav 18 män.

Föreningens budskap sprids genom föredrag, workshops, lobbyverksamhet, personliga möten, brukarråd, medverkan vid konferanser och sociala medier. Under 2016 har vi blivit mer aktiva på sociala medier med en ny Facebooksida, vid sidan av diskussionsgruppen och med ett instagramkonto. Vi har också arbetat fram en ny hemsida för Doula & kulturtolk och en mall för Födelsehusets nya hemsida är klar.

Tack vare medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhälles Frågor, Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Västra Götaland, Angereds Närsjukhus, Caroline Wijks stiftelse, kommunala bidrag och mycket ideella krafter har vi kunnat arbeta med att sprida vårt budskap runt om i landet och även internationellt.

 

Internationellt arbete

Under FN:s Kvinnokommités förhör av Sverige den 18 februari deltog vi med en skrivelse till Sveriges Kvinnolobbys skuggrapport till CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) med våra rekommendationer för en bättre förlossningsvård. Födelsehusets List of Issues behandlade bland annat Sverige inte kan tillgodose födandes rätt att välja omständigheter kring sin födsel gällande exempelvis val av plats och vårdform, att vårdformen barnmorskeledd enhet som visat sig så gynnsam i internationella studier saknas, att förlossningar på akutsjukhus leder till fler interventioner, och att möjligheterna för den födande att få tillräcklig information för att kunna ge ett informerat samtycke till rutinåtgärder är bristfällig.

ORAMMA

Födelsehuset blev under 2016 tillfrågade om att delta i ett EU-projekt som handlar om doulastöd till flyktingkvinnor i bland annat Grekland. Projektet ville genom Födelsehuset få del av vår kunskap, erfarenhet och utbildning av doulor. Efter mycket ideellt engagemang från Födelsehusets sida med uppstart för att deltaga fick vi tillslut inse att vi varken har tiden eller ekonomin för att lyckas genomföra vår del av projektet.

Doula och kulturtolk i Halland och Stockholm

Under tidigare år har vi lagt ner mycket tid och pengar på att genom Coompanion utbilda personer ur styrelsen i hur man bedriver social franchising. Handbok och kontrakt till potentiella franchisetagare utarbetades. 2016 var året då vi la mycket tid, pengar och energi på att sprida konceptet. Något som vi under hösten arvoderade styrelsemedlem Elin Edén för att arbeta med på halvtid. När vi stod inför att skriva avtal med intressenterna så uppstod en del förhandlingar där det var svårt att uppnå samsyn. Planerna vi tidigare haft på att bedriva social franchising för att sprida vårt koncept Doula & kulturtolk fick då omarbetas till ett samarbetsavtal som alla parter blev nöjda med. Vid årets slut stod det klart att vi under början av 2017 ska utbilda nya Doula & kulturtolkar för uppstart av verksamhet i Södertälje och Halland. Vi är mycket glada över att äntligen få sprida konceptet som vunnit så stor framgång i Göteborg.

Konferens

Under konferensen ”Individualiserad förlossningsvård” arrangerad av Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet deltog Födelsehuset i en paneldebatt samt med föreläsningen ”Informerat samtycke ur ett brukarperspektiv” med ordförande Elin Edén. Föredraget hade sin utgångspunkt i Patientlagen och behandlade när och hur information delges, om det görs på ett sådant vis att finns det en reell valmöjlighet, hur samtycke inhämtas, vilken roll personalens språkbruk spelar för att patienten ska känna sig fri att välja och hur informerat val i vissa fall kan innebära att rutinåtgärder kan frångås och hur detta kan hanteras.

Brukarråd hade Födelsehuset under 2016 i Göteborg, Halland och Stockholm där vi kunnat föra samtal med ledande beslutsfattare för vårdens organisering och framföra brukarnas perspektiv på nuvarande vård och förändringar. Samtal som varit uppskattade och givande för såväl vårdens företrädare som Födelsehusets medlemmar som fått större inblick i vad som sker i förlossningsvården.

Utåtriktade aktiviteter som föreningen ägnat sig åt under året är främst de föredrag som vi 1-2 gånger i månaden håller i samarbete med Sensus. Föredragens ämnen rör sig främst kring tiden för graviditet, födande och spädbarnstid och riktar sig till de grupper som tillsammans bildar föreningen, dvs föräldrar, barnmorskor och doulor.

Föredrag och workshop under 2016:

ANKNYTNING – ett sätt att förstå trygghetens betydelse för lek och lärande hos små barn. Föredragshållare var Malin Broberg som är leg. psykolog och professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och en av författarna till boken ”Anknytning i förskolan – vikten av trygghet för lek och lärande”. För små barn är trygga relationer en förutsättning för lärande. Barn som utvecklat en trygg anknytning till minst en vuxen litar på att de blir tröstade när behov uppstår och de kan då slappna av och ägna sig åt lek och utforskande. Föreläsningen gav en grund i anknytningsteori och kopplade anknytningsteorin till små barns behov i förskolan.

ZERO SEPARATION – de första tusen timmarna i barnets upplevelsevärld

Föredragshållare var Jill Bergman, doula, kangaroula, författare och lärare som under 25 års tid tillsammans med Nils Bergman arbetat för att sprida Kangaroo Mother Care (KMC). Hon tar kunskaperna om neurovetenskap och utvecklingen av barnets hjärna till en lättförståelig nivå. Jill har också skrivit en bok om känguruvård av för tidigt födda barn ”Hold Your Prem”.

När ett barn föds ska det för första gången använda sina sinnen utanför den trygga miljön i livmodern. De första intrycken kan vara skrämmande, högljudda, ljusa, kalla och främmande men också trygga och anpassade till barnets upplevelsevärld. Barnets förväntade plats är alltid hud mot hud på sin förälders bröst och allt annat upplevs som en separation för barnet, med höga stressnivåer som följd. Oftast är vi bra på att tillämpa hud mod hud den första stunden efter födseln, men hur ser det ut sedan?
Föredraget gav kunskap och förståelse till föräldrar om det nyfödda barnets behov och förväntningar av närhet, vilket ger god förberedelse till att ställa in sig mentalt på den första intensiva tiden. Föredraget riktade sig också till de professioner som arbetar med föräldrar och nyfödda och gav inspiration och lärdomar om hur arbetet och föräldrastödet kan anpassas till de mest gynnsamma förutsättningarna för det nyfödda barnet och familjen.

KANGAROULA WORKSHOP med Jill Bergman, doula, kangaroula och lärare.

I anslutning till Jills vistelse i Sverige höll Födelsehuset även en tvådagars workshop riktad till doulor, undersköterskor, neopersonal och barnmorskor. Detta gav möjlighet till ytterligare fördjupning än vad ett föredrag har plats till. I kursen ingick bland annat:
-Att ge stöd till den födande föräldern
-Utbyte av erfarenheter
-Kunskapsförmedling av det nyfödda barnets behov och kompetens.
-Vikten av rätt sensorisk miljö den första timmen och första dagen
-Stöd vid anknytningsprocessen och amningsstarten
-Doularollen och kängurumetoden.

DEN GODA FÖDSELN – Hur ökar du dina möjligheter till en stärkande förlossningsupplevelse?
Under ett par år samlade barnmorskan Eva-Maria Wassberg och journalisten och mamman Sarah Roued Thomsen, på stärkande förlossningsberättelser. Över hundra kom in från Danmark, Sverige, Norge och Island. Dessa har nu samlats i en bok till inspiration för väntande föräldrar men också för personer som bistår födande.
Att få en positiv förlossningsupplevelse kan vara möjligt. Texterna är inspirerande och man kan ta till sig av dem utifrån vad som passar ens egen personlighet.
Denna kväll ägnades åt att diskutera vilka hinder och möjligheter som finns för att en födsel ska få de bästa förutsättningarna för att bli så optimal som en önskar sig.

DEN CYKLISKA KVINNOKROPPEN

Malin Söderberg, leg. barnmorska och forskare med särskilt intresse för fruktsamhet, hälsa och miljö höll denna kväll ett föredrag om hur vi kan återfå den naturliga kontakten med kroppens cykliska förlopp, en självkännedom som ger alla med livmoder – från menstruationsdebut till klimakteriet – möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre. ”Medveten fruktsamhet” är värdefull kunskap, som gör att man bättre förstår känslomässiga och kroppsliga förändringar och upplevelser under menscykeln, oavsett om man har en regelbunden eller oregelbunden mens. Genom att lära sig att förstå och tolka menscykeln får man ökad kunskap om sin kropp, hälsa och fruktsamhet.

BÄCKENSMÄRTA – bakomliggande orsaker, behandling och prognos

Helen Elden, universitetslektor, medicine doktor och barnmorska vid Sahlgrenska akademin föreläste om sitt forskningsområde bäckensmärta.
Tre av tio gravida kvinnor drabbas av bäckensmärta under graviditeten. Det sociala livet begränsas, och oförmågan att kunna leva upp till egna och andras förväntningar – inte minst partnerns – orsakar isolering, besvikelse, sorg och frustration. Föredraget vände sig till professioner som arbetar med kvinnor som har bäckensmärta och till en bredare allmänhet.

RÄDD ATT FÖDA

Christina Nilsson, barnmorska, lärare och forskare på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har stor erfarenhet av att arbeta med förlossningsrädda kvinnor på Auroramottagningen i Göteborg och mötte förlossningsrädda kvinnor. Vilket resulterade i en avhandling som publicerades 2012.
Under föredraget fick deltagarna ta del av forskning kring förlossningsrädsla, vad det kan bero på och vad man kan göra. Christina talade också om att föda vaginalt efter att tidigare genomgått kejsarsnitt, ett område som hon forskat kring de sista åren.

ENDOMETRIOS – en inflammatorisk sjukdom
En av Sveriges absolut främsta endometrios-specialister, Margita Gustafsson – överläkare i gynekologi och obstetrik föreläste om endometrios som är en godartad men obotlig sjukdom som drabbar personer födda med en livmoder.  Det är vanligt att drabbade av sjukdomen lever med symptom i många år innan de får rätt diagnos och även inom vården råder en stor okunskap kring sjukdomen.

HITTA DIN INRE KRAFT I FÖDANDET

En kväll för inspiration, kunskap och coachverktyg med Liv Eriksson, författare, förlossningsaktivist, blivande doula och Maj Eriksson Rahm, certifierad life coach.
Samtal om hur det kan vara att föda i andra kulturer, hemma eller på sjukhus, om den passiva barnmorskan och den aktivt födande kvinnan. Om hur det han vara en andlig process att föda och hur man kan hitta styrkan att följa sina egna önskemål.

AMNING – konsten och vetenskapen.
Rose-Marie Sädås, legitimerad Barnmorska och Amningsombud arbetar för att öka vårdpersonalens amningskunskaper, för att föräldrar och barn ska få ett gott stöd. Denna kväll presenterade hon den senaste forskningen kring ämnet. Att lära sig amma är en utvecklingsprocess och en pågående ömsesidig relation mellan förälder och barn. Att få individuellt stöd där man befinner sig och vetenskapligt baserade råd är viktigt. Under kvällen utbyttes kunskaper och erfarenheter.

TRÄNING EFTER GRAVIDITET
Sofia Lamotte, legitimerad Naprapat och certifierad MammaMage tränare höll ett föredrag om diastas (delade magmuskler efter graviditet) och hur man vid en lättare diastas på ett skonsamt sätt kan hjälpa kroppen att återhämta sig med hjälp av kunskap och rätt storts träning för att inte drabbas av bestående men med ryggbesvär och annat som följd.

BÄCKENBOTTEN

Legitimerade barnmorskan Marianne Weichselbraun talade om kvinnans bäckenbotten och hur den kan påverkas av graviditet och födande. Diskuterades gjorde även hur forskningen och utvecklingen har sett ut över tid, och hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för bättre kvinnohälsa framöver.

UPPRÄTTA FÖRLOSSNINGSSTÄLLNINGAR

Li Thies-Lagergren är Adjungerad universitetadjunkt och Legitimerad Barnmorska som 2013 disputerade med avhandlingen ”The Swedish Birth Seat Trial” vid Institutionen kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet. Under föredraget presenterades det vetenskapliga underlag som stödjer de många fördelar som finns med upprätt födande, något som är väldigt viktigt att sprida kunskap om då många födslar fortfarande sker i halvliggande ställning.

BARNETS RÄTT TILL SIN FAMILJ – familjefrämjande neonatalvård

Sara Johansson beteendevetare, psykotraumatolog, författare och tidigare rådgivare för Röda Korset var inbjuden till Födelsehusets årsmöte 2016 för att föreläsa om prematurt födda barn och en mänskligare förlossningsvård. Deltagarna fick bland annat inblick i hur man med de medel som står till buds kan främja barnets och familjens anknytning och utveckling. Detta kan bland annat göras genom att se över den vårdkultur som råder och de rutiner som följs. Ett barn som vårdas hud mot hud med sin förälder är i rätt sensoriska miljö för att få en ultimat neurologisk utveckling, dessutom regleras barnets temperatur, puls och blodsocker.

Födelsehuset i Halmstad hade också två föredrag.

BÄRANDETS FÖRDELAR
Ett föredrag med Jennie Asplund, psykologisk coach med stora kunskaper inom neuroforskning och barns utveckling. Under föredraget fick deltagarna ta del av vad neurovetenskapen säger om barn och anknytning och hur detta kan kopplas samman med fördelarna med att bära barn nära i sjal eller sele.

HORMONELL HÄLSA – minikurs

Jenny Ustamujic Koos är Holistic Reproductive Health Practitioner i Justissemetoden och har 6 års utbildning i hormonell hälsa.
Under kursen fick deltagarna lära sig grunderna i hur man kan övervaka sin hälsa med hjälp av Fertilitetsförståelse. Bland annat så gjordes redogörelser kring hormonsystemet, fertilitet, menscykeln som ett hälsoverktyg, preventivmedel och hur de fungerar, holistisk hälsa och komplementära behandlingar till exempelvis sjukdomar som endometrios.

De sände även in en debattartikel ”Omöjligt att välja vård vid förlossningen” till Hallandsposten. Där redogjordes för hur internationellt beprövad evidens visat på att det för 75 procent av alla födande är minst lika säkert att föda på barnmorskeledda enheter som på sjukhus. Meta-studien Cochrane review om midwife-led continuity of care visar också att barnmorskeledda enheter ger bättre utfall med färre ingripanden och komplikationer för födande och barn än på sjukhus. Artikelförfattarna från Födelsehusets brukarråd i Halland argumenterar för att Patientlagen förordar valfrihet, val av behandlingsalternativ och delaktighet och kräver därför att vården ska utformas efter den evidens om trygg och säker vård som finns att tillgå. Där en differentierad förlossningsvård med både förlossning på akutsjukhus, småskaliga barnmorskeledda enheter och kontinuerlig vårdkedja ska finnas att tillgå.

Födelsehuset i Stockholm hade en rad aktiviteter och utåtriktad verksamhet under 2016

Stockholms förlossningsvård stod under 2016 under kraftig nedmontering då landets enda ABC-klinik med viss kontinuitet i vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård och en filosofi att hålla nere antalet interventioner Södra BB lades ner. Detta ledde till uppstart av Brukarråd i Födelsehusets regi i Stockholm.
Födelsehuset begärde också ut en del dokument gällande nedläggningen av Södra BB för bättre inblick i vad som föranlett stängningen och hur man i framtiden kan tackla liknande situationer.

Snart kom ytterligare ett nedslående ett nedslående besked för Stockholms förlossningsvård. Den relativt nyöppnade och mycket omtyckta kliniken BB Sophia beslutades stänga vilket skulle resultera i en minskning av 4000 förlossningsplatser per år. Detta i en region som redan präglades av stor plats- och personalbrist. En av Födelsehusets drivna medlemmar, Kristina Turner tog då initiativ till en fredlig ockupation av BB Sophia, vilket skapade mycket publicitet och debatt i media och även stöttades av anställda på kliniken. Från början var arrangemanget inte i Födelsehusets regi, men efter överläggning i styrelsen beslutades att Födelsehuset skulle vara med och sponsra operationen med bland annat trycksaker med kampanjnamnet #födapåvåravillkor då de tydligt lyfte Födelsehusets kärnfrågor:

– En mänskligare förlossningsvård
– Möjlighet att välja var och hur man vill föda
– En barnmorska per födande
– En förlossningsvård som är utformad utifrån födande kvinnors önskemål

Tilltaget avslutades med en manifestation med politikeruppvaktning vid landstingshuset. Där framfördes krav på att landstinget skulle utarbeta nya och mer evidensbaserade riktlinjer för hur förlossningsvården ska organiseras. Riktlinjer som bör skapas i samråd mellan barnmorskor, läkare, brukare, politiker och andra viktiga intressenter.

Som en följd av dessa manifestationer kom ett möte till stånd med dialog mellan brukare, landstingsråd Ella Bohlin och Karin Fälldin, sjukvårdspolitisk talesperson för alliansen samt specialistsakkunniga obstetriker, gynekologer och barnmorskor, representanter för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap.

Födelsehuset Skåne

Förlossningsvården i Skåne var under 2016 i kris, med exempelvis gemensamma massuppsägningar av barnmorskorna på Helsingborgs och Malmös förlossningsavdelningar där arbetsgivaren istället för att hörsamma personalens krav på förbättringar istället erbjöd dubbel lön till de som kunde tänka sig att jobba extra. Både barnmorskor, doulor och föräldrar från föreningen var aktiva med att debattera frågan.

Lobbyverksamhet

Under Almedalsveckan hade Födelsehuset representanter på plats med kampanjen #födapåvåravillkor där tyngdpunkt låg på att sprida information om rättigheter i födandet, Patientlagen och politikernas ansvar att ge vården kapacitet och möjlighet att följa den. Representanter deltog även på flertalet seminarier och debatter.

Födelsehuset var inbjudna till regeringskansliet och medlem Jacqueline Vejlstrup presenterade CEDAW-rapporten med våra punkter för en förbättrad förlossningsvård.

Samverkan

Göteborgs Barnmorskesällskap har gemensamma medlemmar med oss och träffas ibland i Födelsehusets lokal.

Med workshopen Kangaroula har vi haft samverkan med Jill och Nils Bergman på NINO Academy i Sydafrika, något som i flera år varit ett återkommande inslag i vår verksamhet med bland annat föreläsningar, vidareutbildningar och studiebesök i varandras verksamheter.

Som medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby har vi närvarat på några av deras evenemang och bidragit till att rikta deras blickar mot förlossningsvården.

Som en del i ett ESF-projekt deltog Födelsehuset i att arbeta fram en text om social franchising tillsammans med Coompanion.

Sammanfattning av vår samverkan med andra organisationer är att vi får mer kunskap och fler perspektiv, vilket gynnar föreningens utveckling och möjligheter att nå ut med vårt budskap.

Doula & kulturtolk och Mammaforum

Födelsehusets Doula & kulturtolk har under 2016 fortsatt att utvecklas och spridas och är nu en etablerad och välkänd verksamhet i Göteborg. Såväl nationellt som internationellt har verksamheten uppmärksammats under 2016.  Att avgränsa, forma och höja kompetensen hos denna nya yrkesgrupp som växer fram, har varit av vikt under 2016. En metodbok har skapats för verksamheten och ett utbildningskoncept för andra städer som vill starta Doula & kulturtolk. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands regionen gjorde en utredning under 2015 som underlag för en ekonomiskt långsiktig lösning för verksamheten samt en jämnare och mer jämlik fördelning av uppdragen i Göteborg med kranskommuner. Detta ledde till att ANS from 2017 blir administratör och handlägger för alla uppdrag som beviljas av HSNG och ANS.

Antal uppdrag under 2016

ANS beviljade 108 uppdrag, en minskning från 2015 med 9 uppdrag, detta för att under 2016 kunna finansiera en utbildningsinsats av nya doulor. HSNG ökade finansieringen till 85 uppdrag och bidrog med resterande medel för utbildningsinsatsen. HSNV beviljade 10 uppdrag och efter en kompletterande ansökan pga ökad efterfrågan under året beviljades ytterligare 10 uppdrag. Vi har nu 32 aktiva doulor som tillsammans behärskar 21 språk.

Sammanlagt är 213 uppdrag beviljades och genomfördes. Efterfrågan av doulauppdrag fortsatte att öka under 2016. Det kan bero på den ökade flyktingströmmen men också på att projektet är mer känt ute i samhället både på individnivå och bland andra organisationer och verksamheter. Dock har vi inte på långa vägar kunnat bistå så många som det finns efterfrågan på utan hållit oss till budget. Vi tror att mödravårdscentralerna under 2017 kommer att hänvisa fler kvinnor än under 2017. Vi får allt fler förfrågningar från övriga Västra Götalands regionen också.

Det är stora variationer på uppdragens längd, det kortaste uppdraget var 5 timmar med en snabbt födande kvinna. Det längsta uppdraget var 48 timmar. I vissa fall har det rört sig om svårt traumatiserade kvinnor, där de svåra livsomständigheterna kan ha påverkat förlossningssituationen. Vi har också sett ett ökat behov under 2016 bland de nyanlända där de efterfrågar kvinnliga läkare och möjlighet att få kejsarsnitt. Här har informationen om svensk förlossningsvård kontra önskemål/förväntningar varit av stor vikt i de förberedande samtalen. Genomsnittstiden för ett doulauppdrag var 20,4 timmar. I större utsträckning än vi tidigare sett, har förlossningsavdelningarna under 2016 hört av sig med önskan om akut hjälp. Kvinnor, som inte talar svenska och som inte haft kontakt med en doula tidigare, har kommit in till förlossningen i behov av omfattande stöd. Barnmorskorna har i dessa fall ibland känt sig maktlösa och kontaktat vår verksamhet för att få bistånd av en trygg Doula & kulturtolk med rätt språkkunskaper.

Beskrivning av uppdragen

Mesta tiden av varje uppdrag, inbegriper själva förlossningsprocessen. Därutöver består ett uppdrag av samtal före och efter förlossningen. Samtalen före förlossningen är, förutom att ge förberedande stöd inför förlossningen, att ge information till kvinnan om den svenska förlossningsvården och stötta kvinnan och partnern i de frågor som är aktuella utifrån deras bakgrund och behov. Uppdragets innebörd och begränsningar definieras för paret. Här knyts också kontakt med reservdoulan som finns som backup om ordinarie Doula & kulturtolk inte har möjlighet att vara med vid förlossningen. Vi har under 2016 haft som mål att öka andelen förberedande samtal där partnern är med.

Efter förlossningen handlar samtalen om amning, anknytning och uppföljning av förlossningen samt att ge stöd i de behov som finns gentemot samhället i övrigt, såsom boende, psykologkontakt, immigrationsmyndigheter m.m. Under första delen av halvåret 2016 såg vi en tendens till väldigt långa uppdrag. Vi tolkar detta som en följd av att man nu utför induktioner av födslar (igångsättningar) i större omfattning och med liberalare indikationer på förlossningsenheterna, än tidigare.

Kvalitetssäkring

  • Kvinnan får vid första mötet med Doula & kulturtolken, ett visitkort med doulans, reservdoulans och verksamhetsledarens namn och telefonnummer
  • Doulorna har under sina uppdrag ett synligt ID-kort med kontaktuppgifter och Födelsehusets logo för att personal skall veta att det är en av Födelsehuset utbildad doula som är del av en professionell organisation.
  • Varje doulauppdrag dokumenteras i en rapport och i en mindre berättelse. Berättelserna samlas av verksamhetsledaren.

Mammaforum

Födelsehusets Mammaforum, hänger intimt samman med de uppdrag doulorna genomför när de ska bistå en kvinna. Olika aktörer med fokus på födande och hälsa erbjuder olika kurser. Mammaforums föräldra- och förlossningsförberedande kurs Tricks of Birth har erbjudits på olika språk. Under 2016 har även en pappagrupp startat i samverkan med Rädda Barnen. Vår intention att alla förberedande samtal ska ske på Mammaforum, har varit svår att genomföra på grund av geografiskt långa avstånd för många familjer. I och med att Födelsehuset öppnade ett nytt Mammaforum i Gårdsten i januari, kunde fler föräldrar träffa en Doula & kulturtolk på ett lokalt Mammaforum.

Mobilt Mammaforum

Under 2016/2017 har vi fått beviljat medel hos stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond för ”mobila” mammaforum för att kunna öka nåbarheten till alla de nyanlända blivande och nyblivna föräldrar som inte pratar svenska genom att skapa fler mötesplatser i olika delar av Göteborg.

Detta ville vi åstadkomma genom att skapa mobila team av doulor från olika språkgrupper som gör uppsökande verksamhet på asylboende och befintliga verksamheter i olika stadsdelar som är riktade till asylkommande såsom öppna förskolor, föreningar och andra organisationer. För att öka tillgängligheten och för att skapa en jämlikare vård, ville vi skapa fler mötesplatser genom ”mobila” Mammaforum i olika stadsdelar.

Under hösten 2016 påbörjades projektet och vi har startat samverkan med två öppna förskolor på Hisingen, där doulorna medverkar i deras spädbansgrupper. Ett projekt med MVC Höstvädersgatan där doulorna deltar i deras föräldrautbildnings projekt i språkgrupper. Vi delar lokal med Angereds Hälsotek en dag i veckan och är i Hjällbo en dag i veckan och har bland annat pappagrupp tillsammans med Rädda Barnen.

Samverkan

Våra nätverksträffar med Sahlgrenska Universitetssjukhusets tre förlossningsenheter och med Primärvårdens Mödravårdscentraler sker regelbundet ett par gånger per år. Representanter från de olika enheterna deltar på träffar med Doula & kulturtolkarna på Mammaforum, Siriusgatan 52 i Bergsjön. Detta har blivit ett viktigt bidrag för kvalitets- och kompetensutveckling av verksamheten, samt för samverkan mellan alla enheterna. Regelbunden kontakt har skett med mödravårdscentralerna i Angered, Bergsjön och Gamlestan. Dessutom har samverkansmöten ägt rum mellan MVC, Angereds Närsjukhus och Doula & kulturtolk, samordnat av ANS.

Några av våra övriga samverkanspartners:

Integrationscentrum, där en av Doula & kulturtolkarna arbetar en halv dag i veckan, vilket ger ökad kompetens till bägge verksamheterna.

Kunskapscentrum för jämlik vård har anställt två Doula & kulturtolkar en dag i veckan vilket också berikar båda verksamheter. Under hösten deltog tio doulor i ett projekt för att sprida kunskap om HPV.

Sensus har erbjudit alla doulor som gått Sensus ledarkurs en fortbildningshelg i Skövde för alla Sensusledare med fokus på utveckling och välbefinnande.

Under maj 2016 samverkade vi med Regionalt Cancercentrum Väst, Enheten för Cervixcancerprevention och ANS då flera av Doula och kulturtolkarna fanns med som informatörer när Cellprovsbussen stannade i Bergsjön, Backaplan, Halmstad och Uddevalla. Sedan tidigare har deras medverkan visat sig kraftig öka andelen kvinnor med invandrarbakgrund som kommer till provtagningen.

Hälsoteket Gamlestan har haft kurser i mamma/barn gympa och yoga på Mammaforum i Bergsjön. Målsättningen har varit att doulorna skall kunna leda kurserna själva för mammor och barn därefter. Även föreläsning om hälsa och graviditet och bäckenbottenträning har letts av sjukgymnast från Hälsoteket.

Hälsoteket Angered har erbjudit alla doulor utbildning till hälsoguider.

Mötesplats Gårdsten har gett kurser i kost för doulor och mammor med familjer både i Bergsjön och Gårdsten. I Gårdsten har också doulorna medverkat i föräldrautbildningen ”Glädje och utmaningar” tillsammans med förskolelärare.

Studiefrämjandet har erbjudit utbildning i föräldrastöd, ”Älskade barn”, till alla doulor.

Studenter från Pedagogiska institutionen i Göteborg fortsätter att ha undervisning i svenska två gånger i veckan för våra brukare på Mammaforum i Bergsjön. Undervisningen har blivit uppmärksammad i både tidningar och television på grund av deras utgångspunkt i lärande där tillit och empowerment är grunderna.

Svenska med baby

Svenskfödda nyblivna föräldrar bjuds in till en öppen förskola på Mammaforum i Bergsjön tillsammans med våra föräldrar. Träffarna leds av föräldrarna själva som utbildas av Svenska med baby. Ca 15-20 föräldrar brukar komma en gång i veckan.

Bräcke diakoni

Förslag med ansökan till olika instanser från Bräcke Diakoni och där vi är medsökande för att samverka i en öppen förskola med riktad verksamhet till nyblivna föräldrar som inte har svenska som modersmål och där deras barn har funktionshinder.

Utvärdering/Forskning

  • Studenter från Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, har intervjuat sju somalisktalande kvinnor angående deras upplevelse av bemötande på MVC och BVC, med hjälp av stöd från våra somalisktalande Doula & kulturtolkar.
  • Studenter från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet håller på med en Master uppsats angående gömda kvinnors upplevelse av mödravård och förlossning. Doula & kulturtolkarna kontaktar kvinnorna och är med under intervjuerna.
  • Doula & kulturtolk ingår i ett nordiskt nätverk som Karolinska Institutet är initiativtagare till. Här vill man bevaka hälsan hos mödrar som är icke svensk talande i Norden.
  • Kontakter pågår med Karolinska Institutet inför våren 2017 då en kvalitativ studie skall göras i Göteborg på våra 1200 förlossningar sedan 2008.

Utbildning och Kompetensutveckling

Under våren 2016 har 20 nya Doula & kulturtolkar utbildats. Utbildningen av nya doulor var av stor vikt, dels för att kunna möta behov men också för att kunna avlasta de doulor som är anställda. Vi har nu minst två doulor som pratar samma språk, detta möjliggör reservdoulor i högre utsträckning.

Alla doulorna får handledning och kompetensutveckling regelbundet en gång per månad. Exempel på fortbildning och fördjupning som doulorna erhållit under året är:

Amning – fördjupande föreläsning kring problem vid amning med Rosa Sädås, IBCLC-certifierad barnmorska från amningsmottagningen Östra sjukhuset, Hand massage – Massör och psykoterapeut Linda Olsson, Kungälv, Rebozo och upprätta positioner under förlossning med Nahid Ebadi och Dagmara Cruza, Etik & Normer – hur ska en Doula och kulturtolk förhålla sig till den födande kvinnan, hennes anhöriga samt personal inom mödra- och förlossningsvård? med Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs.

Vi har också haft besök av professor Lisa Vaughn från Cincinnati Children’s Hospital och två av hennes doktorander som arbetar i ett hälsoprojekt ”Kvinna till kvinna ”i Cincinnati. Mycket samstämmighet och delande mellan besökarna och våra doulor.

Konferenser/Mässor

Angereds Närsjukhus firande invigningen av sitt nya sjukhus och där deltog doulorna och hade möjlighet att nätverka och sprida kunskap om verksamheten.

Innovation day i Malmö, vi presenterade verksamheten och satt i paneldebatt. Fokus på ny innovation kring integration.

Mångkulturell vård på läkarprogrammet, doulorna och verksamhetsledare satt i paneldebatt tillsammans med Henry Ascher, Överläkare ANS, Anders Ågård Överläkare ANS, Johan Wedel Globala studier och Lisen Dellenborg, institutionen för vårdvetenskap o hälsa.

Vårdförbundets gala 2016, Ett mycket fint erkännande fick Födelsehusets verksamhet Doula & kulturtolk då verksamhetsledaren Maria Hogenäs vann Vårdförbundspriset 2016 för sitt arbete på Mammaforum i Göteborg.  En presentation av verksamheten hölls och pris utdelades till Maria som utsågs till årets ledare i personcentrerad vård.

Studiebesök

Kommunfullmäktige Marina Johansson gjorde studiebesök på Mammaforum tillsammans men sekreterare Johannes Hulten i juni månad

Gitte Caous Stadsdelsdirektör kom till Mammaforum på öppet hus innan sommaren.

Finländskt Universitet på studiebesök för att få höra mer om våra studenter från pedagogens omtalade svenskundervisning.

Partiledare Anna Kindberg Batra hörde av sig och ville komma på besök för att möta våra mammor, hon kom tillsammans med press sekreterare och lokala partiledare till Mammaforum i oktober.

Vårdförbundet och juryn för vårdpriset 2016 kom till Mammaforum och deltog i verksamheten och dess aktiviteter.

Framtiden Reflektion/vision

Verksamhetsledaren för Mammaforum och Doula & kulturtolk, Maria Hogenäs valde efter flera år av mycket uppskattat arbete att vid slutet av året avsluta sin anställning för att flytta till Malmö. Självklart en stor förlust för verksamheten, men också en möjlighet till att så nya frön. Två nya verksamhetsledare planerades för att ta över; Ros-Marie Sädås, legitimerad Barnmorska och amningsrådgivare från IBLCE, och Christina Nilsson, legitimerad barnmorska och forskare som bland annat skrivit en avhandling om förlossningsrädsla. Med de nya anställda och deras kompetenser kommer nya fläktar och idéer in i verksamheten.

För vår verksamhet blir en av målsättningarna för 2017, att snabbt kunna nå de nyanlända familjerna som väntar barn. Genom nåbarhet och samverkan, kan tidiga insatser ske som kan ha livsavgörande betydelse för familjer som befinner sig i splittring och trauman. Vi vill kunna bidra med all kunskap och kompetens som Doula & Kulturtolkarna besitter i denna avancerade situation som Sverige står mitt upp i.

Efter nio år har verksamhet en gedigen kulturkompetens och framförallt ett omfattande tillitskapital gentemot befolkningen. Vår vision är att doulatjänsten ska kunna erbjudas till alla som är i behov av stöd under och i samband med förlossning och som inte talar svenska. Vikten av att kunna vara trygg när man föder barn ska kunna prioriteras som en självklar rättighet i Sverige.

Vår utmaning blir att fortsätta bistå födslar trots det ökade behov av doulastöd som kan förväntas och kunna balansera detta, kontra beviljade medel.

En annan utmaning under 2017 är kommande omorganisation av SU:s förlossningsenheter som kommer att innebära att BB-platserna dras ner och BB-tiden förkortas med risk för sämre anknytning och kortare amningstid. Detta kan innebära ett ökat tryck på tjänster från våra Doula & kulturtolkar efter förlossningen. Förlossningenheten på Mölndals sjukhus kommer att stängas helt under 2017.

Vår vision är att kunna sprida Doula & kulturtolk både nationellt och internationellt så att kompetens och erfarenhet sprids och doulastödet blir tillgängligt oavsett geografisk födsloplats.

SAMMANFATTNING FÖRENINGENS INSATSER

Det har varit ett år där nedrustningen av förlossningsvården har varit mycket påtaglig i hela landet. Vi har på flera fronter haft föräldrar, barnmorskor och doulor som samverkat för att försöka få gehör för de förbättringar som måste göras. Att Födelsehuset behövs märks inte minst på de nya medlemmar som har strömmat till och på att vi ofta blir kontaktade för kommentarer av dagsaktuella händelser. Vi har med en rad utåtriktade verksamheter, aktioner och lobbyverksamhet bidragit till att sprida vår vision om nödvändigheten med en mer differentierad förlossningsvård. Vi har också gjort ett stort arbete med att sprida Doula & kulturtolk så att fler får möjligheten till tryggare förlossning med mer kunskap och bättre kommunikation. Vår verksamhet bidrar till att stärka blivande föräldrars kunskaper om sina rättigheter i födandet så att de med självförtroende och självklarhet kan föda på sitt sätt.

Göteborg 2017-04-01

Jenny Gustafsson, ordförande