Under 2015 växte Födelsehuset ytterligare och verksamheten blev mer känd med stabila och återkommande verksamheter i Stockholm, Halmstad och Göteborg. Lokalgrupp finns även i Region Skåne. Vid årets slut hade föreningen 216 medlemmar varav 2 män.

För att nå ut med föreningens budskap använder vi oss av personliga möten, föredrag, workshops och kurser, medverkar vid konferenser och använder oss av sociala medier. Föreningen har drivit sin verksamhet med hjälp av många frivilliga krafter men också anställda. Tack vare ekonomiska medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och mycket ideella krafter, har vi kunnat driva föreningens frågor runt omkring i landet. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg med kranskommuner har finansierat vår Doula & Kulturtolksverksamhet. Social Resursförvaltning i Göteborg har bidragit med medel för att föreningen har kunnat driva Mammaforum i Bergsjön. Därutöver har vår förening finansierats med hjälp av medlemsavgifter och de pengar vi fått in vid våra olika kurser och föredrag. Ett bidrag från Business Region Göteborg möjliggjorde kurs i Social Franchising och la grunden för vår Handbok för att driva Doula & Kulturtolk samt Mammaforum.

I februari 2015 öppnade vi dörrarna för vår nya fina lokal i Haga Kyrkogata 26 i Engelska Huset. Därmed har vi åter egen föreningslokal i Göteborg utöver Mammaforum i Bergsjön.

Födelsehuset har fått ett väldigt fint pris! Vår samarbetspartner Sensus, studieförbundet som vi håller våra kurser tillsammans med, nominerade vår förening till Bästa Folkbildare 2015 och vi vann! Motiveringen löd: ”Med stöd av det uppdrag som staten via återkommande riksdagsbeslut och bidragsgivning ger folkhögskolor och studieförbund vad gäller bland annat tillgänglighet och integration uppstår ständigt nya konstellationer mellan folkbildnings-organisationer och olika typer av annan ideell verksamhet. Födelsehuset utbildar i samarbete med studieförbundet Sensus doulor för att ge stöd till nyanlända kvinnor under graviditet och förlossning. Doulorna delar språklig och kulturell bakgrund med kvinnorna, vilket gör att de nyanlända får möjlighet att föda mer på sina egna villkor, vilket kan leda till färre interventioner och en mer positiv förlossningsupplevelse. Födelsehuset hjälper också till att fördjupa de nyanlända kvinnornas kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och underlättar kontakter med sjukvård och andra institutioner, både före och efter förlossningen.”

I november publicerades Födelsehusets debattartikel i Göteborgs Posten med anledning av förlossningsvårdens sparbeting på 11 miljoner kronor för att få ”ekonomi i balans”. I december meddelades att regeringens förslag på 200 miljoner för att stärka förlossningsvården under 2015 trädde i kraft. De extra medlen till förlossningsvården i Göteborg tycks sippra ner i budgetposten Det Svarta Hålet, då man inte öppnat BB-avd

på Mölndals sjukhus och ytterligare personal fått gå (april, 2016).

Året 2015 inleddes med oro för om vi igen skulle erhålla medel från Social Resursförvaltning då medel för året ännu ej beviljats formellt. Dessa medel används för att driva Födelsehusets Mammaforum. I slutet av januari blev det formellt klart att medel skulle erhållas men med lägre bidrag än tidigare. De flesta blev återanställda på Mammaforum men vår lägre budget gjorde att vår ekonomianställda ej kunde återanställas på sin heltidstjänst. Föreningens administrativa person som skött hemsida, nyhetsbrev, evenemang mm var anställd på s.k. nystartsjobb där projekttiden löpt ut under 2014 blev inte heller möjlig att ha kvar när föreningen skulle finansiera hela lönen utan lönebidrag. Tjänsten som verksamhetsledare på Mammaforum höjdes från 50 % till 80 %. En ekonom hyrdes in på timmar från bemanningsföretag för att bistå med löneutbetalningar mm. Föreningens administrativa sysslor delades upp på styrelsemedlemmarna.

Handbok Social Franchising: I februari 2015 ansöktes om medel från Business Region Göteborg (BRG) för att intresserade medlemmar skulle kunna gå en kurs i Social Franchising. I samband med det var syftet att skriva en handbok om hur att starta en Doula & Kulturtolksverksamhet. Medel beviljades för att köpa in kurs från Coompanion. Kravet från BRG var att föreningen skulle lägga motsvarande belopp. Fem personer deltog i kursen som hölls vid åtta tillfällen. Kursen gick under hösten och den gedigna handboken stod klar i december. Denna handbok kan nu tillsammans med aktivt stöd från Födelsehuset vara grundpelare när motsvarande verksamheter startar på andra håll.

En handledning i hur att starta brukarråd på lokala kvinnokliniker, har också skrivits till lokalgrupperna och initiativ tas nu ute i landet för att starta motsvarighet till det brukarråd som finns på KK i Göteborg sedan 2009.

Lokalgruppen Göteborg startade i januari aktionsgruppen ”Föd som prinsessan”. Prinsessan Madelene är i början av året gravid och väljer att föda i Sverige. Här finns fina resurser och möjlighet för prinsessan Madelene att föda med känd barnmorska. Föräldrarna i Göteborg lyckönskar henne till det men ser samtidigt att förlossningsvården i Göteborg försämras och önskar i stället att det ska satsas mer pengar. Men istället varslas om att neonatalavdelningen på Mölndals sjukhus ska stänga under våren 2015 vilket gör Mölndals sjukhus till en lågriskavdelning. Det skulle kunna vara möjlighet att här starta en barnmorskeledd avdelning vilket aktionsgruppen önskar. (Men så sker ej under 2015 – istället stänger en BB-avdelning och det blir inte möjligt för mammans partner/barnets pappa att stanna kvar med familjen efter födseln.)

Utåtriktade aktiviteter, Göteborg Sedan flera år har föreningen ett samarbete med studieförbundet Sensus och under året har kvällsföredrag (flera av dem både vår- och hösttermin) hållits 1-2 gånger per månad, först i Sensus lokaler, Drottninggatan 30 och senare i den egna föreningslokalen på Haga Kyrkogata 26. Som tidigare fördelar vi innehållet i föredragen så de riktar sig till såväl de som väntar barn som till nyblivna föräldrar. Dessutom till professionen (doulor och barnmorskor i första hand) samt en intresserad allmänhet.

Utbildningsdag: Möjliga orsaker till epigenetiska förändringar vid födelsen samt Vikten av att inte separera föräldrar och barn efter födelsen. Forskaren Malin Almgren från Karolinska Institutet föreläste under en halvdag om vad epigenetik är och vad hennes forskning visar. Under andra halvan av dagen föreläste Dr Nils Bergman från University of Cape Town om sin forskning kring vad som händer när det nyfödda barnet separeras från sina föräldrar efter födelsen. Utbildningsdagen var ett samarrangemang med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och riktade sig såväl till intresserad allmänhet som anställda. Födelsehuset bjöd personal att gratis delta i föredragen då vi på detta vis ville höja medvetenheten kring den möjliga innebörden för barn och föräldrar av vissa rutiner på förlossning och BB.

Filmfestival! Under Göteborgs filmfestivalvecka i januari erbjöd Födelsehuset filmer med anknytning till barnafödande. Lokaler var i Sensus, centralt vid Brunnsparken. Tyvärr var det inte så välbesökt som förväntat men några kom i alla fall!

Föredrag under 2015, vissa hölls både vår- och hösttermin: ”Om informerat val kring vanliga rutiner inom förlossningsvården” med barnmorska Eva-Maria Wassberg.

”Mindfulness – mindful graviditet, förlossning och föräldraskap” med obstetriker AnaMaria Whitmer-Jacobsson.

”Workshop om vattenförlossning” en heldag riktad till personal som vill lära mer om att bistå kvinnor som önskar vara i vatten under förlossningsarbetet, med Dianne Garland (se ovan)

”Vatten som smärtlindring samt vattenfödsel” Dianne Garland håller föredrag riktat till allmänheten i anslutning till workshop i ämnet riktat till förlossningspersonal (se nedan).

”Föräldraskap”. Ulrika Kragell från Family Lab sprider danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls idéer kring barnuppfostran.

”Introduktion till hypnobirthing” riktar sig både till föräldrar och de som arbetar med födslar. Amy Neuhedel är utbildad Hypnobirthinginstruktör, certifierad doula (DONA) med magisterexamen i pedagogik. Hon har själv fött två barn med hjälp av Hypnobirthing. Amy är ursprungligen från New York. Presentationen hålls på svenska.

”Alternativa vårdformer, forskningserfarenheter utanför Sverige”. Professor Ingegerd Hildingsson inspirerade kring hur framtidens förlossningsvård skulle kunna se ut i Sverige.

”Akupunktur under graviditet, förlossning och första tiden efter födseln” Vad kan akupunktur göra? Vilka är användningsområden finns? En kväll om akupunkturens alla hjälpområden med Pia Hempel Dohnal, barnmorska och utbildad akupunktör i Kina.

”Bärandets fördelar” Jennie Asplund, psykologisk coach förläser om anknytning och barnets behov av närhet.

”Professionellt stöd vid födande” Lektor Stina Thorstensson från Högskolan i Skövde för ett resonemang om stöd i barnafödande, stödets betydelse och effekter.

”CTG: För- och nackdelar”. Monica Eriksson Orrskog, vårdenhetsöverläkare på normalförlossningen, Östra sjukhuset. Övervakning av barnet under förlossningen med

CTG har funnits i ett 40-tal år. Statens Beredning och Utvärdering, SBU, kom i sommar med en rapport om värdet av CTG, dess för- och nackdelar. Vilka rutiner finns i Göteborg?

”Om det normala barnafödandet”. Eva-Maria Wassberg var inbjuden att hålla föredrag för personalen på Mölndals förlossningsavdelning.

Förlossningsförberedande kurser ”Redo att föda” har hållits varje månad på svenska och några gånger per termin på engelska av Eva-Maria Wassberg. Kurserna riktar sig till blivande föräldrar och omfattar 6+6+3 timmar där sista tillfället är en efterträff då alla fött sina barn. Tekniker som tas upp är andning, avslappning och olika former av beröring. Rätten till informerade val behandlas och det ges rika möjligheter att ställa frågor.

Kurs riktad till barnmorskor Tricks of the Trade för barnmorskor hölls under höstterminen av Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs. Barnmorskor från förlossningsavdelningarna i Varberg, Mölndal, Östra sjukhuset samt Kristianstad samt från mvc, gyn och IVA deltog. Vid tre tillfällen medverkade gästföreläsare: barnmorskan Andrina Svindland från Norge om akupressurbehandling under förlossning, Pia Höjeberg om barnmorskans historia samt Cayenne Ekjordh om att bistå kvinnor som föder i hemmet.

Lokalgruppen Stockholm Under 2015 har lokalgruppens aktiviteter ökat ytterligare. Bidraget från MUCF har betytt att det varit möjligt att även detta år nå ut till hundratals kvinnor i Stockholmstrakten om att det finns en verksamhet som stöder deras rätt att göra egna informerade val och i förlängningen bestämma över sina egna kroppar när de föder barn. Lokalgruppen bidrar även till att fortbilda barnmorskor genom att bjuda in välrenommerade forskare och experter inom och utom Sverige. Resultatet verksamheten gett är en ökad kännedom om Födelsehusets verksamhet i Stockholmstrakten, ett kvinnonätverk av barnmorskor, studerande och mödrar som träffas regelbundet för att utbyta information och planera aktiviteter. Under året har lokalgruppen medverkat i ett evenemang ”Mamatummy Day” i Rålambshovsparken. Under hösten 2015 blev det tydligt att Södra BB på Södersjukhuset, landets enda förlossningsavdelning med integrerad mödrahälsovård och integrerad BB-vård, var nedläggningshotat. Födelsehuset Stockholm var aktivt i demonstrationer och namninsamling.

Aktiviteter Stockholm. Regelbundna föredrag, som startade hösten 2014 fortsatte under 2015. Samarbetet med Sensus etablerades så föredragen kunde hållas i deras lokaler på Medborgarplatsen.

”Introduktion till hypnobirthing” riktar sig både till föräldrar och de som arbetar med födslar. Amy Neuhedel är utbildad Hypnobirthinginstruktör, certifierad doula (DONA) med magisterexamen i pedagogik. Hon har själv fött två barn med hjälp av Hypnobirthing. Amy är ursprungligen från New York. Presentationen hålls på svenska.

”Den cykliska kvinnokroppen” om hur vi kan återfå den naturliga kontakten med kroppens cykliska förlopp, en självkännedom som ger alla kvinnor – från menstruationsdebut till klimakteriet – möjlighet att förstå kroppens cykliska förändringar bättre och förstå känslomässiga och kroppsliga förändringar och upplevelser under menscykeln, oavsett om du har en regelbunden eller oregelbunden mens. Genom att lära dig att förstå och tolka menscykeln får du ökad kunskap om din kropp, hälsa och fruktsamhet. Malin Söderberg, leg. Barnmorska och PhD som forskar kring fruktsamhet, hälsa och miljö.

”Samtal” – samarrangemang med Nära Barn och Sensus. Katarina Johansson, journalist och författare till Den onda badankan och Badskumt, om konsten att hitta en balans mellan oro och ambition när det gäller att begränsa vardagsgifter som barnen utsätts för.

”Kurs – Dancing for birth TM”, en förlossningsförberedande kurs som fokuserar på dansen som redskap för den gravida och födande kvinnan.

”Vatten som smärtlindring samt vattenfödsel” Dianne Garland håller föredrag riktat till allmänheten i anslutning till workshop i ämnet riktat till förlossningspersonal (se nedan).

”Workshop om vattenförlossning” en heldag riktad till personal som vill lära mer om att bistå kvinnor som önskar vara i vatten under förlossningsarbetet, med Dianne Garland (se ovan)

Filmvisning: ”Orgasmic Birth”, filmen om positiva förlossningsupplevelser av filmaren och doulan Debra Pascali Bonaro som flera gånger tidigare föreläst för Födelsehuset.

Alternativa barnmässan i Bagarmossen i november – Födelsehuset Stockholm deltog.

”Doulaträff”– Födelsehuset bjöd in i samverkan med Sensus.

”Medvetet födande – mindfulness som guide” Maria Engström, barnmorska, psykoterapeut och mindfulnesslärare höll föredrag om att medvetet rikta sin uppmärksamhet under födseln bryts stressresponsen och det blir lättare att föda i harmoni.

”Introduktion till Röda Tältet” – om kvinnoliv och livmodern under livets olika faser. Kristina Turner, författare som beforskar de esoteriska traditionerna och Malin Söderberg, forskare på Karolinska Institutet.

Lokalgruppen Halmstad organiserades i en fastare struktur under året och där finns nu en grupp på ca fem personer.

Aktiviteter, Halmstad Även i Halmstad förekommer ett samarbete med studieförbundet Sensus. Föredrag under 2015 har varit:

”De osynliga brösten” är en fotoutställning av fotograf Elisabeth Ubbe som bjöds in av lokalgruppen. Vernissagen med föredrag av fotografen blev uppmärksammat i media. Utställningen fanns på Stadsbiblioteket i Halmstad

”Föredrag om Träning efter graviditet” med Carl Raask och Emma Niklasson som berättar om diastas, dvs delning av magmuskulaturen, problemen som kan uppstå och vad man kan göra åt detta.

”Om informerat val kring vanliga rutiner inom förlossningsvården” med barnmorska Eva-Maria Wassberg.

”Filmvisning: Face of Birth” om hur viktigt det är att få möjlighet att själv välja hur, var och med vem som du föder.

”Kost under graviditet” med dietist Jeanette Pettersson från Göteborgs Universitet.

”Filmvisning: Microbirth” – en film från oneworldbirth om hur viktigt vårt microbiom är och hur lätt det kan gå förlorat i samband med födseln om barnet inte kommer i kontakt med mammans vaginal- och tarmflora. Vi är bara i början av att förstå hur mikroorganismerna påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa på ett positivt vis.

”Nätverskträff” för de som är intresserade av att starta Doua & Kulturtolk arrangerades av Göteborg och bl a medlemmar från Halland deltog denna dag.

Lokalgruppen deltog även i Barnvagnsmarchen i Halmstad den åttonde mars.

Lokalgruppen Skåne har haft projektmöten under året, visat film och arrangerat workshop med Dianne Garland, barnmorska från England, på Lunds universitet.

Lokalgruppen Dalarna har under året varit vilande.

Kontaktpersonen i Ångermanland jobbar fortsatt på att bygga upp ett kontaktnät. De som önskat föda hemma i regionen har inte kunnat få någon barnmorska och har därför fött på sjukhus. En förlossningsavdelning i regionen är nedläggningshotad vilket har uppmärksammats. Det har hållits träffar för att inventera möjlighet att föda hemma i regionen samt visats film.

Kontaktpersonen i Karlstad har under året varit upptagen med Doula och Kulturtolksprojekt.

På gång: Personer i Uppsala och på Gotland är intresserade av att starta lokalgrupper

Turné med Dianne Garland Under en vecka i april reste vi land och rike runt med barnmorskan, författaren och vattenfödselsexperten Dianne Garland från England. Heldags-workshop riktad till barnmorskor och doulor hölls i Stockholm, Lund och Göteborg. Syftet var att sprida hennes kunskap och erfarenheter av hur att bistå kvinnor som önskar vatten som smärtlindring samt hur assistera kvinnor som vill föda i vatten. Generellt är vatten (dusch, bad) som smärtlindring under värkarbete väldokumenterat som effektivt utan kända allvarliga biverkningar och har av födande uppskattats för smärtlindringseffekten, för känslan av att kunna slappna av, vara medbestämmande och vara i kontroll. Trots det finns få rymliga badkar på landets förlossningsavdelningar. En stor rädsla finns på många håll för att barnet ska råka födas i vatten och ingenstans har vi funnit att det finns PM som beskriver hur att handlägga vattenfödslar. Det är en icke- fråga, trots att många kvinnor efterfrågar vatten som smärtlindring. Dianne Garlands workshops var alla snabbt fulltecknade och det visade tydligt på intresset för att lära sig mer i ämnet. I kölvattnet bildades en vattenförlossningsgrupp på Östra Sjukhuset i Göteborg.

I anslutning till work-shoparna arrangerades kvällsföreläsningar i ämnet, riktade till allmänheten i Stockholm och Göteborg. Besökarna var intresserade föräldrar, doulor och barnmorskor.

Sammanfattning organisation: Under 2015 har det bidrag vi mottagit från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, inneburit att föreningen har kunnat växa och förankras. Tack vare bidraget har vi kunnat bjuda in långväga medlemmar till årsmöte med ersättning motsvarande billigaste färdsätt. En ekonom har timanställts på 10 % för att sköta föreningens ekonomi och därutöver ny föreningslokal i centrala Göteborg.

Med verksamheterna Doula & Kulturtolk och Mammaforum har föreningen ett arbetsgivaransvar för 24 personer. Dessa verksamheter finansieras med bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnder i och kring Göteborg samt Social Resursförvaltning i Göteborg

Vi når mellan 5 och 200 personer vid våra event. Naturligtvis flest när vi bjuder in kända internationella föreläsare som Nils Bergman och Malin Almgren. Färre när vi har våra kvällsföredrag när det ibland har varit så få som fem besökare. I allmänhet drar det ca 20 personer. Målsättningen med utbildningsinsatserna är att föräldrar stärks i sin tillit till sig själva i sin roll som föräldrar och att professionella får en ökad kompetens i mötet med gravida och födande samt får en ökad insikt i gravida och födandes rättigheter.

Lobbyverksamhet Under verksamhetsåret har vi haft möten med politiker i olika sammanhang, verksamhetschefer och andra företrädare för olika organisationer där vi har berättat om Födelsehuset. Vi har varit inbjudna som föreläsare vid en rad tillfällen.

Brukarråd Under 2015 deltog Födelsehuset vid ett brukarrådsmöte inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En nybyggnation av kvinnokliniken planeras och Födelsehusets brukarrepresentanter upplever att deras synpunkter blir lyssnade till. En ny neonatalavdelning öppnas under 2015 och föreningen har drivit frågan om samvård föräldrar-barn: Zero separation!

Deltagande i konferenser ”Nya vägar till föräldraskap – etiska, medicinska och vårdande aspekter” Svenska Barnmorskeförbundet arrangerade och Eva-Maria Wassberg deltog som åhörare.

”Amnis – nordisk konferens” Eva-Maria Wassberg höll föredrag om amning i livets start i förhållande till barnkonventionen.

Samverkan med andra föreningar/organisationer Göteborgs Barnmorskesällskap Eva-Maria Wassberg är medlem i styrelsen.

NINO Academy med Jill och Nils Bergman i Sydafrika har anlitats för att hålla workshopen Kangaroula. Workshopen blev dock inställd. Diskussioner har fortsatt först om att starta ett doula och kulturtolksprojekt i Kapstaden tillsammans med dem och två andra organisationer men några beslut fattades inte under året. Nils Bergman höll föredrag på Mölndals sjukhus i Födelsehusets regi i mars.

Coompanion arrangerade en kurs om Social franchising som delar av styrelsen samt verksamhetsledare Maria Hogenäs deltog i.

Sammanfattning av vår samverkan med andra organisationer är att vi når längre och fler när vi samverkar. Resultatet blir att vi får mer kunskap om andra perspektiv och får en större förståelse för våra frågor hos andra.

Födelsehusets Doula & Kulturtolk

har under 2015 fortsatt att utvecklas och spridas och är nu en etablerad och välkänd verksamhet i Göteborg. Såväl nationellt som internationellt har verksamheten

uppmärksammats under 2015. Under verksamhetsåret har olika forskare velat synlig göra Doula & Kulturtolk som en ny yrkesgrupp. Att avgränsa, forma och kompetenshöja denna nya yrkesgrupp som växer fram, har varit vår prioritet under 2015. En metodbok har skapats för verksamheten, se ovan.

Angereds Närsjukhus har under 2015 initierat en utvärdering baserad på intervjuer av tio kvinnor bosatta i Angered/Nordost och som fått stöd under förlossningen av Födelsehusets Doula & Kulturtolk. Resultatet kommer under 2016.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands regionen har påbörjat en utredning under 2015 för en ekonomiskt långsiktig lösning för verksamheten samt en jämnare och mer jämlik fördelning av uppdragen i Göteborg med kranskommuner. Födelsehuset har initierat ett nationellt nätverk för kommuner och landsting som är intresserade av att starta Doula & Kulturtolk.

Antal uppdrag Under 2015 beviljade ANS finansiering av 117 uppdrag. Hisingen, Centrum och Västra Frölunda ytterligare 54 uppdrag och kranskommunerna runt Göteborg ytterligare 10 uppdrag, sammanlagt 181 uppdrag genomfördes. Efterfrågan av doulauppdrag fortsatte att öka under 2015. Det kan bero på den ökade flyktingströmmen men också på att projektet är mer känt ute i samhället både på individnivå och bland andra organisationer och verksamheter. Dock har vi inte på långa vägar kunnat bistå så många som det finns efterfrågan på utan hållit oss till budget. Vi tror att mödravårdscentralerna under 2016 kommer att hänvisa fler kvinnor än under 2015.

Uppdragens längd Det är stora variationer på hur lång tid ett uppdrag tar. Det kortaste uppdraget var två timmar med en snabbt födande kvinna. Det längsta uppdraget var 58 timmar. I vissa fall har det rört sig om svårt traumatiserade kvinnor, där de svåra livsomständigheterna kan ha påverkat förlossningssituationen. Vi har också sett ett ökat behov under 2015 bland de nyanlända där de efterfrågar kvinnliga läkare och möjlighet att få kejsarsnitt. Här har informationen om svensk förlossningsvård kontra önskemål/förväntningar varit av stor vikt i de förberedande samtalen. Genomsnittstiden för ett doulauppdrag var 20,4 timmar. I större utsträckning än vi tidigare sett, har förlossningsavdelningarna under 2015 hört av sig med önskan om akut hjälp. Kvinnor, som inte talar svenska och som inte haft kontakt med en doula tidigare, har kommit in till förlossningen i behov av omfattande stöd. Barnmorskorna har i dessa fall ibland känt sig maktlösa och kontaktat vår verksamhet för att få bistånd av en trygg Doula & Kulturtolk med rätt språkkunskaper. (Det skulle vara intressant med en ny utvärdering av barnmorskors erfarenheter av Doula & Kulturtolk i dessa svåra fall.)

Beskrivning av uppdragen Mesta tiden av varje uppdrag, inbegriper själva födsloprocessen. Därutöver består ett uppdrag av samtal före och efter förlossningen.

Samtalen före förlossningen är, förutom att ge förberedande stöd inför förlossningen, att ge information till kvinnan om den svenska förlossningsvården och stötta kvinnan och partnern i de frågor som är aktuella utifrån deras bakgrund och behov. Uppdragets innebörd och begränsningar definieras för paret. Här knyts också kontakt med reservdoulan som finns som backup om ordinarie Doula & Kulturtolk inte har möjlighet att vara med vid förlossningen. Vi har under 2015 haft som mål att öka andelen förberedande samtal där partnern är med.

Efter förlossningen handlar samtalen om amning, anknytning och uppföljning av förlossningen samt att ge stöd i de behov som finns gentemot samhället i övrigt, såsom boende, psykologkontakt, immigrationsmyndigheter m.m.

Inför 2015 befarade vi att det skulle vara ett större antal ensamma unga flickor under 18 år som väntade barn, eftersom vi träffade på flera under hösten 2014. Lyckligtvis har det inte visat sig vara så. Den störta andelen unga som anlänt har varit pojkar.

Under första delen av halvåret 2015 såg vi en tendens till väldigt långa uppdrag. Vi tolkar detta som en följd av att man nu utför induktioner av födslar (igångsättningar) i större omfattning och med liberalare indikationer på förlossningsenheterna, än tidigare. Vi har därför haft föreläsningar och handledning kring handläggandet av långa förlossningar för Doula & Kulturtolkarna.

Språkgrupper Under 2015 var de två dominerande språkgrupperna somaliska med 43 mammor och arabiska med 39 mammor. Därutöver ett fåtal kvinnor från 11 andra språkgrupper. Se redovisningsrapporten. Vi har under 2015 anställt en polsktalande Doula & Kulturtolk och erbjuder nu även vår tjänst till polsktalande par.

Mammaforum Verksamheten på Födelsehusets Mammaforum, hänger intimt samman med de uppdrag doulorna genomför när de ska bistå en kvinna. Olika aktörer med fokus på födande och hälsa erbjuder olika kurser. Mammaforums föräldra- och förlossningsförberedande kurs Tricks of Birth har erbjudits på olika språk. Under 2015 har även en pappagrupp startat i samverkan med Rädda Barnen. Vår intention att alla förberedande samtal ska ske på Mammaforum, har varit svår att genomföra p.g.a geografiskt långa avstånd för många familjer. I och med att Födelsehuset öppnar ett nytt Mammaforum i Gårdsten i januari 2016 kommer fler föräldrar att kunna träffa en Doula & Kulturtolk på ett lokalt Mammaforum. Därefter inriktar vi oss på möjligheten att öppna ett Mammaforum på Hisingen under hösten 2016.

I april mottog Mammaforum priset som Årets folkbildare, utnämnt av Västra Götalands bildningsförbund. Doula & kulturtolk fick priset genom sin kombinerade styrka av kompetens inom förlossningsvård och kunskaper om det svenska samhället och att detta i samverkan med Sensus har bidragit till att öka tillgängligheten och öka integrationen i det svenska samhället.

Samverkan Våra nätverksträffar med Sahlgrenska Universitetssjukhusets tre förlossningsenheter och med Primärvårdens Mödravårdscentraler sker regelbundet ett par gånger per år. Representanter från de olika enheterna deltar på träffar med Doula & Kulturtolkarna på Mammaforum, Siriusgatan 52 i Bergsjön. Detta har blivit ett viktigt bidrag för kvalitets- och kompetensutveckling av verksamheten, samt för samverkan mellan alla enheterna.

Regelbunden kontakt har skett med mödravårdscentralerna i Angered, Bergsjön och Gamlestan. Dessutom har samverkansmöten ägt rum mellan MVC, Angereds Närsjukhus och Doula & kulturtolk, samordnat av ANS.

I samverkan med Angereds Närsjukhus och Kvinnocenter i Bergsjön hölls en

gemensam presentation på Nationell familjecentralskonferens i maj 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. Vår presentation hette ”Kulturtolkar som brobyggare – om att samverka med civilsamhället för att främja jämlikhet.”

Studenter från läkarprogrammet från GU kommer regelbundet, två gånger per termin, på studiebesök till Mammaforum och får information om Doula & Kulturtolksverksamheten.

Några av våra övriga samverkanspartners Integrationscentrum, där en av Doula & Kulturtolkarna arbetar en halv dag i veckan, vilket ger ökad kompetens till bägge verksamheterna.

Centrum för jämställd vård har anställt två Doula & Kulturtolkar en dag i veckan vilket också berikar båda verksamheter. De är engagerade i ett projekt kring den nya Patientlagen och ett annat som riktar sig till pappor med utländsk bakgrund, för att ge dem en upplevelse av större delaktighet under graviditeten och i förlossningsprocessen. De ingår i ett större uppdrag kring materialet ” Hur en förälder blir till ” och till en artikel kring mödrars syn på moderskapet.

Sensus har under hösten 2015 erbjudit alla Doula & Kulturtolkar en skräddarsydd ledarutbildning under tre tillfällen. De deltar ofta i sammanhang där de har en ledande roll och med dessa kurser får de utveckla sin professionella hållning som ledare. De har alla erbjudits Sensus fortbildningshelg i Skövde för alla Sensusledare med fokus på utveckling och välbefinnande.

På Mammaforum har alla anställda Doula & Kulturtolkar erbjudits en datautbildning under 2015.

Under maj 2015 samverkade vi med Regionalt Cancercentrum Väst, Enheten för Cervixcancerprevention och ANS då flera av Doula & Kulturtolkarna fanns med som informatörer när Cellprovsbussen stannade i Hjällbo, Halmstad och Borås. Sedan tidigare har deras medverkan visat sig kraftig öka andelen kvinnor med invandrarbakgrund som kommer till provtagningen.

Kvalitetssäkring/Utvärdering

  • Kvinnan får vid första mötet med Doula & Kulturtolken, ett visitkort med doulans, reservdoulans och verksamhetsledarens namn och telefonnummer
  • Doulorna har under sina uppdrag ett synligt ID-kort med kontaktuppgifter och Födelsehusets logo för att personal skall veta att det är en av Födelsehuset utbildad doula som är del av en professionell organisation.
  • Varje doulauppdrag dokumenteras i en rapport och i en mindre berättelse. Berättelserna samlas av verksamhetsledaren.

Angereds Närsjukhus har under slutet av 2015 utfört en utvärdering av Doula & Kulturtolk. Tio kvinnor från olika språkgrupper som under 2014 och 2015 haft stöd från en Doula & Kulturtolk under förlossningen, har slumpvis utvalts. Intervjuer med hjälp av auktoriserad tolk har gjorts för att utvärdera upplevelsen av doulastödet och tjänsten Doula & Kulturtolk . Resultatet kommer under 2016.

Studenter från Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, har intervjuat sju somalisktalande kvinnor angående deras upplevelse av bemötande på MVC och BVC, med hjälp av stöd från våra somalisktalande Doula & Kulturtolkar.

Studenter från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet håller på med en Master uppsats angående gömda kvinnors upplevelse av mödravård och förlossning. Doula & Kulturtolkarna kontaktar kvinnorna och är med under intervjuerna.

En intressant kontakt har även tagits av Institutionen för Historiska Studier samt Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet som önskar göra en mer omfattande studie av kvinnans upplevelse av doulan i förlossningsrummet samt doulan som ny profession.

Doula &kulturtolk ingår i ett Nordiskt nätverk som Karolinska Institutionen är initiativtagare till. Här vill man bevaka hälsan hos mödrar som är icke svensk talande i Norden

Kompetensutveckling på Mammaforum Doula & Kulturtolkarna får handledning och kompetensutveckling regelbundet en gång per månad. Exempel på fortbildning och fördjupning under 2015 :

Story Telling: En förlossning – en berättelse. Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Phd Department of Midwifery, Faculty of Nursing, Health Caring Sciences, University of Iceland

Induktion av en förlossning med Eva-Maria Wassberg, Barnmorska och lärare på Barnmorskeprogrammet, Institutionen för Vård, Arbetsliv och Välfärd, Högskolan i Borås

Doula & Kulturtolkens handläggning av lång förlossning, med Eva-Maria Wassberg

Graviditetsdiabetes med Marie Berg, Professor vid Institutionen för vårdvetenskap hälsa, Göteborgs Universitet.

Amning – fördjupande föreläsning kring problem vid amning med Rosa Särås, IBCLC-certifierad barnmorska från amningsmottagningen Östra sjukhuset

Hand massage – Massör och psykoterapeut Linda Olsson, Kungälv

Rebozo och upprätta positioner under förlossning med Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs

Etik & Normer, hur ska en Doula & Kulturtolk förhålla sig till den födande kvinnan, hennes anhöriga samt personal inom mödra- och förlossningsvård? med Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs

HPV vaccination med Björn Strander läkare och ansvarig för Regionalt Cancercentrum Väst, Enheten för Cervixcancerperevention Framtiden

Reflektion/vision 2015 är redan ett historiskt år i svensk asyl historia. Aldrig förr har så många flyktingar välkomnats i vårt land. Detta innebär omfattande utmaningar på många nivåer.

För vår verksamhet blir en av målsättningarna för 2016, att snabbt kunna nå de nyanlända familjerna som väntar barn. Genom nåbarhet o samverka, kan tidiga insatser ske som kan ha livsavgörande betydelse för familjer som befinner sig i splittring och trauman. Vi vill kunna bidra med all kunskap och kompetens som Doula & Kulturtolkarna besitter i denna avancerade situation som Sverige står mitt upp i.

Efter åtta år har verksamhet en gedigen kulturkompetens och framförallt ett omfattande tillitskapital gentemot befolkningen. Vår vision är att doulatjänsten ska kunna erbjudas till alla som är i behov av stöd under och i samband med förlossning och som inte talar svenska. Vikten av att kunna vara trygg när man föder barn ska kunna prioriteras som en självklar rättighet i Sverige.

Utbildningen av nya Doula & Kulturtolkar som planeras under våren 2016 är av stor vikt, dels för att kunna möta behov men också för att kunna avlasta de Doula & Kulturtolkar som är anställda. Det är nu över tre år sedan vi höll en utbildning. Några av våra Doula & Kulturtolkar har flyttat, andra har fått arbete inom t ex förlossningsvården och det är nu hög tid att utbilda fler doulor i samtliga språkgrupper. Behovet av reservdoulor måste täckas för att kunna ge så god service som möjligt till kvinnorna och så dräglig arbetsmiljö som möjligt för Doula & Kulturtolkarna.

Vår utmaning blir att fortsätta bistå födslar trots det ökade behov av doulastöd som kan förväntas och kunna balansera detta, kontra beviljade medel.

En annan utmaning under 2016 är kommande omorganisation av SU:s förlossningsenheter som kommer att innebära att BB-platserna dras ner och BB-tiden förkortas med risk för sämre anknytning o kortare amningstid. Detta kan innebära ett ökat tryck på tjänster från våra Doula & Kulturtolkar efter förlossningen.

Avstämning under 2016 för att kunna utvärdera behoven är mycket önskvärt från vår sida, med möjlighet att komplettera uppdragen vid behov. Utvärdering behöver också ske för att bedöma om behovet av stöd under varje enskilt uppdrag är större än vad vi har möjlighet att genomföra idag utifrån ersättningsnivån på uppdragen. Kanske behöver tiden före och efter förlossningen utökas.

En hållbar långsiktig finansiering är verksamhetens absolut viktigaste mål. Vår förhoppning är att frågan prioriteras av alla uppdragsgivare så en permanent lösning är klar under 2016.

Sammanfattning av föreningens insatser: Med råge lever vi upp till målsättningen om att verka för en vård som utgår från föräldrars önskemål och behov, för en mänskligare atmosfär, större valfrihet och bättre kontinuitet inom mödra- och förlossningsvård. Genom våra aktiviteter som riktats såväl till brukare som profession såväl som de som bestämmer, har vi visat att en trygg och positiv förlossningsupplevelse är mycket betydelsefull får såväl mor som barn och som påverkar resten av livet. Vi har stärkt gravida och föräldrar i att de är självständiga människor som har rätt att göra egna val (om de önskar). Vi har på olika vis uppmärksammat att bästa platsen för det nyfödda barnet, oavsett om det är friskt eller i behov av specialistvård, är att vara tillsammans med sina föräldrar. Det är med stolthet vi går in i verksamhetsåret 2016!

Göteborg 2016-03-26 Eva-Maria Wassberg, ordförande