Detta verksamhetsår har präglats av stabilitet och expansion. Vid årets slut hade föreningen 197 medlemmar varav 16 män.

Föreningen Föda Hemma las ner under 2014 och dess medlemmar gick över till vår förening, se nedan.

Under året har föreningen bara haft en lokal: Mammaforum på Siriusgatan 50-52 i Bergsjön i nordöstra Göteborg men letat efter en lokal i centrala Göteborg, gärna delad med annan verksamhet.

För att nå ut med föreningens budskap använder vi oss av personliga möten, föredrag, workshops och kurser, medverkar vid konferenser och använder oss av sociala medier.

Föreningen har drivit sin verksamhet med hjälp av många frivilliga krafter men också anställda. Tack vare ekonomiska medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor för att driva föreningens frågor, ytterligare medel från samma organisation för att öka valdeltagandet i förorterna, Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg med omnejd, Social Resursförvaltning i Göteborg, Rättighetskansliet vid Västra Götalandsregionen. Därutöver har vår förening finansierats med hjälp av medlemsavgifter och de pengar vi fått in vid våra olika kurser och föredrag.

Organisation
Föreningen hade utanför Mammaforum/Doula & Kulturtolk en administratör, Karin Carlander, anställd. Karin anställdes under våren 2013 som nystartsjobb finansierat av Arbetsförmedlingen och med bidraget från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF. När perioden med lönebidrag från Arbetsförmedlingen var slut har vi tvingats säga upp Karin pga arbetsbrist och vi tackar Karin för hennes insatser för föreningen under hennes anställning. I januari 2013 anställdes även en ekonom, Silvia Nörbäk, vars lön finansierats till 10 procent av föreningens bidrag från MUCF. Resterande från projektmedel, se nedan under Mammaforum samt Doula & Kulturtolk. Även Silvia Nörbäk fick lämna organisationen pga arbetsbrist vid årsskiftet 2014-2015. Tack även till Silvia för hennes insatser för föreningen under dessa år!

Lokalgruppen Stockholm Under 2014 har lokalgruppens aktiviteter intensifierats. Bidraget från MUCF har betytt att det varit möjligt att nå ut till hundratals kvinnor i Stockholmstrakten om att det finns en verksamhet som stöder deras rätt att göra egna informerade val och i förlängningen bestämma över sina egna kroppar när de föder barn. Lokalgruppen bidrar även till att fortbilda barnmorskor genom att bjuda in välrenommerade forskare och experter inom och utom Sverige. Resultatet verksamheten gett är en ökad kännedom om Födelsehusets verksamhet i Stockholmstrakten, ett kvinnonätverk av barnmorskor, studerande och mödrar som träffas regelbundet för att utbyta information och planera aktiviteter. Gruppen har en stark och uppskattade närvaro på sociala media, framförallt på Facebook.

Lokalgruppen Halmstad organiserades i en fastare struktur under året och där finns nu en grupp på ca fem personer som under hösten arrangerade möten och filmvisning, se nedan. Har startat facebookgrupp ”Födelsehuset Halland” där aktiviteter annonseras ut.

Lokalgruppen Dalarna bistod under hösten med att arrangera föredrag med Ina May Gaskin på Högskolan Dalarna. Lobbyarbete pågår och information spreds om föreningen då Svenska Barnmorskeförbundet hade sin årliga konferens i sexuell och reproduktiv hälsa i Falun, se nedan.

Lokalgruppen Skåne har haft flera möten under året, visat film och arrangerat föredrag med Ina May Gaskin både på Ystads lasarett och på Lunds universitet, se nedan. Även i Skåne har man en facebookgrupp för att annonsera sin verksamhet.

Kontaktpersonen i Ångermanland jobbar på att bygga upp ett kontaktnät. Har en politikerkollega som sitter i landstingsfullmäktige som är barnmorska och för en alternativ förlossningsvård. Vår kontaktperson undersöker vilka barnmorskor som är villiga att bistå kvinnor som vill föda hemma i regionen. Värvar medlemmar. Har förekommit i en artikel om förlossning i Sundsvalls Tidning och arbetar aktivt politiskt för fler alternativ inom förlossningsvården. Deltog under Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå, se nedan.

Kontaktpersonen i Karlstad har under året varit upptagen med att starta ett Doula och Kulturtolksprojekt.

Kontaktpersonen i Västerås har under året slutat av personliga skäl.

Från Gotland har ett par personer hört av sig med frågor kring att starta en lokalgrupp för att verka för bättre och mer differentierad förlossningsvård. Funderingar finns att medverka vid Almedalsveckan.

Sammanfattning organisation: Under 2014 har det bidrag vi mottagit från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, inneburit att föreningen har kunnat växa och förankras. Vi höll i december en utbildning i samarbete med Sensus för de lokalgrupper som hade möjlighet att närvara. Nytt utbildningstillfälle för övriga planerat till april 2015 i samband med årsmötet. Tack vare bidraget har vi kunnat bjuda in dessa personer till årsmöte och utbildningsdag med ersättning motsvarande billigaste färdsätt. Vi har haft en person, Karin Carlander anställd på 40 % som skött hemsidan, skickat ut nyhetsbrev, organiserat kampanjmaterial, gjort utskick, hanterat medlemsregistret, svarat i telefon och på mail. Därutöver en person, Silvia Nörbäk, på 10 % för att sköta föreningens ekonomi. Vi har haft möjlighet att ha en lokal, delad med Födelsehusets Mammaforum. Det har inneburit en mötesplats och arbetsplats för våra anställda.

Utbildning

Kvällsföredrag, Göteborg Sedan flera år har föreningen ett samarbete med studieförbundet Sensus och under året har kvällsföredrag (flera av dem både vår- och hösttermin) hållits 1-2 gånger per månad i Sensus lokaler, Drottninggatan 30 i Göteborg. Som tidigare fördelar vi innehållet i föredragen så de riktar sig till såväl de som väntar barn som till nyblivna föräldrar. Dessutom till professionen (doulor och barnmorskor i första hand) samt en intresserad allmänhet. Föredrag under 2014, vissa hölls såväl vår- som hösttermin:

”Konsten att säga nej!”. Ulrika Kragell från Family Lab sprider danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls idéer kring barnuppfostran.

”Naturlig förlossning – en viktig del i en kvinnas själsliga utveckling”. Kristina Turner, författare till boken Natural Birth – A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding, föreläste utifrån bokens tema.

”Vad att äta och dricka under förlossningsarbete” med legitimerade dietisterna Karin Andersson och Cecilia Björertz.

”Att stödja för tidigt födda barn och deras familjer”, om vikten av närhet för barnets medicinska tillfrisknande. Sara Johansson, fil mag i psykologi och författare till boken Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser samt Frida Steen, hälsopedagog och mor till tvillingar som vårdats på neonatalavdelning.

”Nära föräldraskap” med leg barnmorskan och IBCLC (internationellt godkänd amnings- och laktationsrådgivare) Natascha van Riet om amning, samsovning och om att bära sitt barn. Praktiska övningar om hur att bära barn i bärsjal.

”Smärthantering under födseln” med Nanna Larsen, psykomotorisk terapeut från Danmark om vad som händer i kroppen när vi upplever smärta och vad man kan göra för att hantera den.

”Föredrag om barnvaccinationsprogrammet” med barnläkaren Anders Elfvin. Vilka för- och nackdelar är det med vaccinationer?

”Om informerat val kring vanliga rutiner inom förlossningsvården” med Eva-Maria Wassberg och Elin Edén utgående från projektet ”Rätt att föda” (se nedan).

”Världspermiär filmen MicroBirth” från filmteamet One World Birth som intervjuat forskare kring hur praxis inom modern förlossningsvård skulle kunna störa kritiska biologiska processer som potentiellt skulle kunna göra barn mer mottagliga för sjukdomar senare i livet. Forskningen kring vårt mikrobiom är ännu förhållandevis ny, men allt mer data pekar mot att vår framtida hälsa påverkas av vilka bakterier vi koloniseras av från början i livet.

”Att föda hemma”. Födelsehusets barnmorskekooperativ visade bilder från hemförlossningar och berättar om hur det kan gå till.

”Föda med doula”. Frida Viibus Lundgren och Vicky B James berättade om hur det fungerar att anlita en doula samt höll i prova-på-gravid-pilates.

”Att fira graviditet och födande – ritualer och ceremonier från förr och nu” med Kenia Ytterman och Eva-Maria Wassberg som berättade om uråldriga och moderna ceremonier att stärka en gravid kvinna inför födseln och välkomna det nya barnet in i familjen och världen.

”Tidig potträning – EC (elimination communication)”. Professor Anna-Lena Hellström och Brigitta Wärnström från Blöjupproret beskrev det lilla barnets kompetens att kommunicera behov samt barnets utveckling av blås- och tarmkontroll och hur detta påverkar funktionen.
Kvällsföredrag Stockholm. Regelbundna föredrag initierades under hösten 2014. Ett samarbete initierades med Sensus med sikte mot att få hålla föredragen i deras lokaler på Medborgarplatsen.

”Din kropp, ditt barn, ditt val!” med leg barnmorskan och forskaren vid K.I. Helena Lindgren om alla kvinnors rättighet att själva välja omständigheterna kring sin förlossning.

”Föd som en Gudinna” med Kristina Turner, författare till boken Natural Birth – A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding. Om födandet som en central livshändelse och initiering i kvinnans liv, om vikten av stärkande arketyper och födandets psykologi. Ett tjugotal deltagare kom.

”Microbirth”. Denna film som beskriver vikten av mikrobiomet och vaginal förlossning visades för ett trettiotal barnmorskor, doulor och föräldrar.

”Tricks for avoiding and minimizing problems at labour and birth” med den legendariska barnmorskan och aktivisten Ina May Gaskin som föreläste för barnmorskor, barnmorskestuderande och läkare på Sophiahemmet. Ett hundratal närvarade.

”Birth matters” Ina May Gaskins föredrag om kvinnokroppens inneboende styrka och hur födseln spelar roll för kvinnans framtid, hölls för allmänheten på Hälsans Hus på Södermalm. Föredraget var mycket välbesökt. Bland andra kom 10 barnmorskor som flög in från Finland.

Kvällsföredrag, Halmstad Gruppen i Halland har dragit igång med aktiviteter under hösten i samarbete med Sensus. Lägger program för våren.

Kursverksamheter

Förlossningsförberedande kurser har hållits varje månad på svenska och några gånger per termin på engelska. Kurserna riktar sig till blivande föräldrar och omfattar 6+6+3 timmar där sista tillfället är en efterträff då alla fött sina barn. Tekniker som tas upp är andning, avslappning och olika former av beröring. Rätten till informerade val behandlas och det ges rika möjligheter att ställa frågor.

Workshops

”Vem bestämmer förlossningsställning?” I mars kom Li Thies Lagergren, leg barnmorska och PhD, och presenterade resultat från sin avhandling: det blir ej fler större bristningar när kvinnan föder på pall, det är inte större risk för stora blödningar, om när det är dags att sitta på pallen, hur används pallen under öppningsskedet, vilka är kontraindikationerna. Utöver detta gjordes praktiska övningar.

”Om Kangaroula”, en ordlek med orden doula och kangaroo. Jill Bergman, Kangaroula och pedagog från NINO Academy i Kapstaden, Sydafrika höll för andra gången en tvådagars workshop om vad det kan innebära för mor och barn med interventioner under förlossingen, att stödja barnets utvecklingsbehov under de första timmarna och dagarna i livet, att undvika separation och stress, särskilda behov för det för tidigt födda barnet, kangaroulavård efter förlossningen, amning och matning av nyfött barn, samsovning, tidigt föräldraskap samt att hantera sin egen doula-burnout. Såväl doulor, kulturtolksdoulor som barnmorskor deltog i workshopen.

”Att starta lokalgrupp”. Under året har allt fler visat intresse för att starta lokalgrupper. I december bjöd vi in medlemmar ute i landet till att medverka i en workshop i samarbete med Sensus och Sylvia Hansson där. Dagen handlade om Födelsehusets vision, värdegrund, stadgar och policies. Hur man kan sköta ekonomin lokalt, hur bjuda in till föreläsningar, att samordna evenemang över landet samt vad som är möjligheter och hot för en lokalgrupp. Till dagen kom fem personer från olika delar av landet för att medverka i workshopen.

Turné med Ina May Gaskin

Under en vecka i november reste vi land och rike runt med Right Livelihood Awardvinnaren, tillika barnmorskan Ina May Gaskin. Syftet var att sprida hennes erfarenheter av hemfödslar i vårt land där det fortfarande på vissa håll ses med skepsis på kvinnor som önskar föda hemma. Detta trots det goda evidensläge där hemfödslar visat sig kunna vara mera gynnsamt för friska omföderskor än att föda hemma. På Gardemoen i Oslo, hämtade två representanter från Födelsehuset upp henne och körde Högskolan i Dalarna i Falun och i samarbete med såväl Barnmorskeprogrammet som Födelsehuset Dalarna, Barnmorskeföreningen i Dalarna och RFSU Dalarna där det första föredraget gick av stapeln. Ina-Mays föredrag hade rubriken ”Birth matters” och utgick från hennes bok med samma namn. Hur vi föds spelar roll! Dagen därpå föredrag på Sophiahemmet i Stockholm i samverkan med Födelsehuset Stockholm samt Sophiahemmets barnmorskeprogram. ”Tricks for avoiding and minimizing problems at labour and birth”. Första två timmarna för allmänheten och barnmorskestudenterna. Sista timman bara för barnmorskestudenterna. Följande dag föredrag på Hälsans Hus på Södermalm. Rubriken var åter ”Birth matters”. Välbesökt, bl a 10 barnmorskor som flög in från Finland. Nästa framträdande på Lunds universitetssjukhus med över 200 deltagande, bl a barnmorskor från Danmark.

Samma kväll föredrag på Högskolan i Halmstad. Turnén avslutades med en samling för hembarnmorskor hemma hos Johanna Sedeborn i Göteborg. Under hela turnén bodde vi hos medlemmar i föreningen och blev bjudna på mat av medlemmar för att hålla kostnaderna nere men också för att det är väldigt trevligt att träffas! Tack alla som gjorde denna turné möjlig!

Sammanfattning av våra utbildningsinsatser är att vi når mellan 5 och 250 personer vid våra event. Naturligtvis flest när vi bjuder in kända internationella föreläsare som Ina May Gaskin. Färre när vi har våra kvällsföredrag när det ibland har varit så få som fem besökare. I allmänhet drar det ca 20 personer ändå. Målsättningen med utbildningsinsatserna är att föräldrar stärks i sin tillit till sig själva i sin roll som föräldrar och att professionella får en ökad kompetens i mötet med gravida och födande samt får en ökad insikt i gravida och födandes rättigheter.

Lobbyverksamhet
Under verksamhetsåret har vi haft möten med politiker i olika sammanhang, verksamhetschefer och andra företrädare för olika organisationer där vi har berättat om Födelsehuset. Vi har varit inbjudna som föreläsare vid en rad tillfällen.

Brukarråd
Under 2014 deltog Födelsehuset vid tre brukarrådsmöten hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtliga hölls på Östra sjukhuset i Göteborg.
I februari var det ett större möte med ett antal olika patientföreningar, där Födelsehuset representerar brukare inom förlossningsvården. Vid detta möte diskuterades bland annat värdebaserad vård samt planerad nybyggnation av barnsjukhus samt kvinnoklinik och hur dessa bör utformas.

I maj deltog Födelsehuset i ett brukarrådsmöte med obstetrikens verksamhetsråd i Göteborg, som har hand om samtliga sjukhusförlossningar i Göteborgsområdet. Vid detta möte diskuterades bland annat behovet av kontinuitet i vårdkedjan, kvinnors rätt till informerat val i förlossningsvården samt förebyggande av sekundär förlossningsrädsla (att vara rädd att föda igen efter en traumatisk förlossning). Vi poängterade bland annat vikten av att få korrekt och utförlig information om rutiner på förlossningskliniken redan på MVC, för att ha möjlighet att fatta informerade beslut inför förlossningen.

I december bjöds Födelsehuset in till ett extrainkallat brukarrådsmöte på grund av förändringar inom neonatalvården. Efter stora problem inom neonatalvården i Göteborg har ett snabbt beslut tagits om att bygga ut neonatalenheten på Östra och lägga ner den i Mölndal. Vi kom med synpunkter bland annat på vikten av att barnet inte separeras från föräldrarna, det vill säga att avdelningen utformas så att föräldrarna kan bo tillsammans med barnet på neo. Detta är något som vi med glädje ser att det blir större möjlighet till efter förändringen, även om det finns ytterligare en del att förbättra inför den kommande nybyggnationen.

Under 2014 har vi inom brukarrådsverksamheten i första hand fokuserat på kontinuitet, informerat val samt zero separation (att barnet inte ska skiljas från föräldrarna). Detta är frågor som vi ser ett fortsatt behov av att diskutera, även om vi också ser en tydlig positiv utveckling.

Deltagande i konferenser
Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå I november 2014 var två medlemmar, administratör Karin Carlander och vår kontaktperson i Ångermanland Knapp Britta Eriksson, Födelsehusets representanter på mässan i Umeå. Knapp Britta skriver: Forumet är intressant där många samlas med den ganska självklara grunden att verka för mänskliga rättigheter. Det är människor som är väl införstådda med att arbete i idéburna organisationer med mänskliga rättigheter i fokus. Ibland upplevde jag mig lite gnällig eller att jag hade en futtig fråga när jag försöker problematisera kvinnors rättigheter i Sverige då min samtalspartner kämpar för exempelvis att människors i utsatta länder ska ha rätt till vård över huvud taget. MR-dagarna är en bra arena att röra sig på för att få inspiration och om man har tur få medial uppmärksamhet men det är inte riktigt en plats för opinion. Jag kände inte att jag mötte något genuint intresse för frågan eller ens något motstånd i mina samtal. De hade möjlighet att lyssna på föredrag. Ett handlade om rädsla för förändring och människors tro på auktoriteter vilket kan kopplas till varför det kan vara svårt med förändringsarbete inom förlossningsvården. Ett annat föredrag handlade om Allmänna Arvsfonden och deras önskan om att få ansökningar om nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. De vill att man är flera verksamheter som söker tillsammans. Deras prioriterade områden som är intressanta för vår förening är ”Främja stärkt föräldraskap, Främja psykisk och fysisk hälsa, Stärka barnets rättigheter, Öka delaktighet och stärka demokrati. Ett tredje föredrag om kvinnlig könsstympning vilket väckte många tankar. Därutöver mingel med andra mässdeltagare för att lobba för Födelsehusets sakfrågor och försöka värva medlemmar. I samtal med andra visade det sig att många aldrig reflekterat över rättigheter och barnafödande och att det finns många sätt att föda på. Födelsehusets skriftliga material, ”Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande?”, Födelsehusets informationsbroschyr om föreningen, broschyren ”Rätt att föda” om vår blogg om rättighetsfrågor samt broschyren om verksamheten på Mammaforum delades ut liksom våra kampanjknappar ”Reclaim the birth” och ”Rätt att föda”.

Svenska Barnmorskeförbundets konferens ”Reproduktiv Hälsa 2014” i Falun hade bjudit in Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs för att presentera föreningen i allmänhet och vår verksamhet Doula & Kulturtolk med Mammaforum i synnerhet. Efter presentationen visade många intresse för verksamheten och kontakt knöts med forskande barnmorskor vilket lett till fördjupning som verkställs 2015. Under konferensen hade Födelsehusets representanter på plats, möjlighet att dela ut skriften ”Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande” till många av konferensdeltagarna vilket genererade diskussioner kring rättighetsfrågor och barnmorskans roll i det.

Insamlingsdagarna i Nordstan 24-26 november
Födelsehuset med Mammaforum och Doula & Kulturtolk var med på insamlingsdagarna i Nordstan. Under insamlingens tre dagar från kl. 10 på morgonen till kl. 20 på kvällen var föreningen representerad för att prata med förbipasserande och sprida budskapet om föreningens verksamhet och syfte. Under dagarna i Nordstan höll vi i sex föreläsningar som beskrev Mammaforums verksamhet och aktiviteter, vad doula och kulturtolk innebär och Födelsehusets kärnfrågor blev presenterade.

Nordiskt Forum i Malmö
I juni deltog Födelsehuset med en presentation av vår verksamhet i allmänhet och vårt arbete med rättighetsfrågor i synnerhet, på Nordiskt Forum i Malmö. Konferensen arrangerades av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen och handlade om jämställdhetspolitik. Programmet för konferensen grundade sig i FN:s Kvinnokonvention där bl a. Kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter och allmänhet deltog. Med andra ord en bred kontaktyta för vår förening. Förutom föredraget var medlemmar från vår förening aktiva genom personliga möten med politiker och allmänhet för att lyfta våra frågor och vi delade ut skriftlig information om vår verksamhet.

Andra föredrag om föreningen
Via Mammaforum och Doula & Kulturtolksverksamheterna har Födelsehuset som organisation lyfts i massor av sammanhang, se nedan.

Sammanfattning av vårt lobbyarbete är att vi under året nått ut till många som aldrig skulle sökt upp oss. I personliga möten är det hundratals personer och sammantaget när vi hållit föredrag är det tusentals. Vi har verkligen kunnat påverka rent praktiskt via vårt brukarråd och målsättningen är att alla förlossningsavdelningar i landet skall ha ett brukarråd. Vi har under året nått många människor som inte skulle hittat Födelsehuset på egen hand och vi sätter förlossningsvården på kartan. Medan vi drivit vårt projekt om rättighetsfrågor inom förlossningsvården, ser vi att andra följer efter och driver frågorna vilket är mycket glädjande. Tack vare deltagandet på Barnmorskeförbundets konferens i Falun kom vi i kontakt med forskare som vill undersöka utfallet för kvinnor och barn som föder med kulturtolksdoula. Detta är inte tidigare undersökt.

Samverkan med andra föreningar/organisationer

Sensus är en mycket viktig samarbetspartner och vi håller våra utbildningar, föredrag och workshops i samverkan med dem. Detta har blivit mycket uppskattat från bägge håll och Sensus har öppnat sina dörrar för möjligheten att hålla föredrag i deras lokaler i såväl Göteborg, Stockholm som Halmstad. På detta vis når vi ut till en bredare allmänhet. Vid vår utbildningsinsats för lokalgrupper i landet i december, gjordes detta tillsammans med en anställd på Sensus, se ovan.

Föreningen Föda Hemma som funnits sedan 1970-talet hade svårt att få ihop en ny styrelse till årsmötet 2013 och det fördes en diskussion om att integreras med Födelsehuset. Förslaget röstades ner men togs upp igen under 2014 och i samband med FFH:s årsmöte beslutades om att föreningen skulle läggas ner och medlemmarna hälsades välkomna till föreningen Födelsehuset. Vår förening äger nu en tidning, Födsel och Föräldraskap, men avvaktar med utgivning av den tills vidare. Vi har också övertagit FFH:s historiska material, vilket är mycket hedervärt.

Strategigruppen för trygg och säker vård, en del av barnmorskeupproret ”Nu är det nog”, driver i stora drag samma frågor som Födelsehuset: En trygg och säker vård, informerade val, barnmorskor in i beslutande organ, en barnmorska per födande kvinna och differentierade vårdformer. Eva-Maria Wassberg och Charlotta Ek, bägge i Födelsehusets styrelse, är även med i Göteborgs strategigrupp. Man har sedan augusti 2013 haft månatliga möten och även träffat flera ledande politiker. Under våren 2014 ett stort politikermöte samt ett möte med Kvinnoklinikens ledning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Göteborgs Barnmorskesällskap Eva-Maria Wassberg är medlem i styrelsen där och fick möjlighet att följa med till Stockholm i november på det extra årsmötet. Temat var mänskliga rättigheter och barnafödande och det blev tillfälle att dela ut vår skrift ”Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande” till barnmorskor från alla lokalavdelningar i hela landet.

NINO Academy med Jill och Nils Bergman i Sydafrika har anlitats för att hålla workshopen Kangaroula. Diskussioner har fortsatt först om att starta ett doula och kulturtolksprojekt i Kapstaden tillsammans med dem och två andra organisationer men några beslut fattades inte under året.

Coompanion arrangerade en kurs om Social franchising där Frida Viibus Lundgren deltog vilket var en bra start för föreningens kommande arbete med implementering av Doula & Kulturtolk i andra delar av Sverige. Eva-Maria Wassberg deltog i en kurs om att starta vårdföretag, vilken arrangerades under våren. Coompanion är dessutom vår rådgivare i många organisatoriska sammanhang, och här har vi hämtat mycket kunskap.

Sammanfattning av vår samverkan med andra organisationer är att vi når längre och fler när vi samverkar. Resultatet blir att vi får mer kunskap om andra perspektiv och får en större förståelse för våra frågor hos andra. Under hösten har vi sökt lokal att dela tillsammans med andra för att på så vis hålla nere kostnaderna, men tyvärr inte lyckats finna något. Ytterligare samverkanspartners kan ses i nedan beskrivna projekt.

Projekt

Projekt ”Doula & Kulturtolk”
Sedan augusti 2008 driver föreningen Doula och Kulturtolksverksamheten. Syftet är att ge stöd till gravida invandrarkvinnor som inte kan svenska när de föder barn. I tre omgångar har kulturtolksdoulor utbildats med olika språkbakgrund. I dag har vi 23 aktiva doulor som tillsammans talar 19 språk. Kvinnor som får kontinuerligt stöd under förlossningsarbetet har kortare förlossningsförlopp, mindre sannolikhet att föda med kejsarsnitt eller sugklocka, använder farmakologisk smärtlindring i lägre utsträckning och är nöjdare med sin förlossningsupplevelse än de som inte får kontinuerligt stöd visade man i en Cochranereview [Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr G, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub5] från 2013. Kulturtolksdoulorna har kulturkompetens från sitt hemland (även om det naturligtvis inom varje land kan se väldigt olika ut) och kulturkompetens inom svensk mödra- och förlossningsvård. Deras språkkompetens är inte bara en merit utan en förutsättning för att stöd skall kunna ges på ett bra sätt.

Verksamheten i Bergsjön hänger intimt samman med de uppdrag doulorna genomför när de ska bistå en kvinna. Målet under 2014 har varit att specifikt forma och utveckla vår verksamhet för vår unika målgrupp. Då Doulorna genom sitt stora tillitskapital inte bara når familjer utan även befolkningen i vissa stadsdelar är det många aktörer som vill vara på Mammaforum eller engagera doulorna i alla möjliga projekt och olika hälsoaktiviteter. Viktigt att alla aktörer har en koppling till vår målgrupp.

Vår nya riktlinje (sedan senare delen av 2014) är att ett av de två förberedande samtalen för varje kvinna skall ske på Mammaforum. Mammaforum blir därigenom redan innan förlossningen en träffpunkt där flera av doulorna förlägger sina samtal tillsammans för att mammorna skall träffas och skapa nätverk. På Mammaforum har under 2014 skapats ett ”Mammaråd” där kvinnornas synpunkter tas tillvara av doulor och verksamhetsledare.

Finansiering Uppdragen är kostnadsfria för kvinnorna. Verksamheten finansieras av de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg. Målet är en jämlikare vård. Under 2014 finansierade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Nordost 120 uppdrag medan nämnden på Hisingen finansierade 50 uppdrag (fastän behoven är nästan lika stora som i Nordost). Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Centrum och Frölunda finansierade 10 uppdrag tillsammans medan nämnderna i Mölndal och kranskommunerna finansierade 10 uppdrag tillsammans. Vi bedömer att behoven är mycket större. I slutet av 2014 har vi sammanlagt bistått ca 800 förlossningar sedan projektet startade.

Innebörd och framtida forskning Vår erfarenhet av projektet är att innebörden av att ha fått doulastöd under graviditet, förlossning och tiden efter har varit avgörande för kvinnorna när det gäller upplevelse av förlossningen. Vårt intryck är att kvinnorna som fått doulastöd har färre kejsarsnitt än vad som skulle kunna förväntas i gruppen. Detta är en stor vinst för kvinnor och barn, främjar både anknytning och amning och mindre risk för infektioner när man slipper kejsarsnitt. Samhällsekonomiskt är detta också en stor vinst eftersom ett okomplicerat kejsarsnitt kostar ca dubbelt så mycket som en vaginal förlossning. Vi önskar få detta vetenskapligt belagt och har kontakter med Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Möten med forskare därifrån är planerade under 2015.

Föredrag för andra Under 2014 har vi intensifierat kontakten med mödravårdscentraler och förlossningsenheter med gott resultat. Vi har varit inbjudna till utbildningsronder på normalförlossningen och specialförlossningen på Östra sjukhuset och förlossningen på Mölndals sjukhus, på arbetsplatsträffar på ett flertal barnmorskemottagningar och till större utbildningsdagar. I augusti var vi inbjudna föreläsare vid två tillfällen till Östra sjukhusets KK-operations kompetensdagar där fokus var etik och kulturkompetens i vården. Därutöver vid tre utbildningstillfällen för all personal vid förlossning och BB på NÄL:s sjukhus med syfte att öka förståelsen av nyanlända som föder barn. Vi har även varit inbjudna föreläsare på barnmorskekonferensen i Falun och riksmötet för samordningsbarnmorskor i Stockholm.

Samverkan Ett nätverk har skapats mellan barnmorskor från MVC Angered, Bergsjön, Gamlestan och representanter från de tre förlossningsavdelningarna i Göteborg och doulorna. Mötena sker på Mammaforum två gånger per år. Doulorna har numera fått en självklar roll på förlossningsavdelningarna och ses som uppskattade resurser.

Fortbildning för doulorna Under året har vi prioriterat regelbunden handledning och kompetensutveckling på Doulaträffarna som hålls en gång per månad. Ex på fortbildning och fördjupning under 2014:

  • Amning med Katarina Heed, barnmorska på amningsmottagningen Östra sjukhuset
  • Aids/Hiv med Agneta Jürisoo, barnmorska som efter 25 år i Zimbabwe kom tillbaka under 2014 och uppdaterade med aktuell information kring förebyggande arbete och behandling
  • Kejsarsnitt/sugklocka med Eva-Maria Wassberg, barnmorska med anställning på Östra sjukhuset
  • Bröstcancer och bröstcancerscreening med Unilabs
  • Etik & Normer, hur skall doulan förhålla sig till den födande kvinnan, hennes anhöriga samt personal inom mödra- och förlossningsvården med barnmorska Eva-Maria Wassberg och verksamhetsledare Maria Hogenäs
  • Kultur & Normer, Nasra Ahmed, verksamhetsledare i äldreomsorgen.
  • Fördjupning inom normalförlossning med barnmorska Cayenne Ekjordh
  • Anknytning/timmarna efter förlossningen med Jill Bergman, doula och kangaroula, internationell föreläsare från Sydafrika (NINO Academy)

Några av våra samverkanspartners:
Centrum för samhällsorientering, där en av doulorna arbetar en halv dag i veckan vilket ger ökad kompetens till bägge verksamheterna. Centrum för jämställd vård har anställt två doulor en dag i veckan vilket också berikar båda verksamheter. Doulorna är engagerade i projekt kring den nya patientlagen och för att ge papporna en upplevelse av större delaktighet i graviditet och förlossningsprocess.

Centrum för Cancerprevention för att informera och motivera utrikesfödda kvinnor att delta i screeningverksamhet gällande gynekologisk cellprovtagning och mammografi. När Födelsehusets doulor medverkade i denna verksamhet 2012 ökade provtagningen med 48 procent och under 2013 har provtagningsfrekvensen bibehållits och ev. ökats. Under 2014 genomfördes fortsatt medverkan av doulor under Cellprovsveckan vecka 19. Bussen stannade på olika platser i Västra Götaland och Halland och som tidigare gav detta ett gott resultat.

I olika kurser samverkar doulorna med studieförbundet Sensus och doulorna får också ta del av deras utbildningsprogram i t.ex. ledarskap. Idag finns doulorna ofta i sammanhang där de har en ledande roll och med dessa kurser har de fått en mer professionell hållning i sitt ledarskap.

Under 2014 har vi samverkat med Unilabs för att sprida information om självdiagnostik och mammografi för att förebygga bröstcancer.

Projekt ”Mammaforum”
Verksamheten syftar till att kvinnor som får och fått stöd av kulturtolksdoulorna skall ha en mötesplats under graviditet och ungefär det första året efter barnets födelse. Förutom mötesplats på Mammaforum var under 2014 fem doulor anställda, en ekonomiansvarig samt verksamhetsledare (se nedan). Under året har verksamheten utvecklats vidare och har många besök.

Kurser Mammaforums Tricks of Life och Tricks of Birth är kurser som startade under 2014. Alla kvinnor skall erbjudas möjligheten att delta. Det är ”föräldraförberedande” kurser före och efter förlossningen som utgår från det universella att vara kvinna, mamma etc. Kurserna utgår från att alla människor har erfarenheter och här delar alla med varandra, över språk- och kulturgränser. Det blir tydligt att detta att bära barn och att vara förälder är universellt. Dessa träffar har varit mycket uppskattade och främjar integration mellan olika etniska grupper på ett mycket positivt vis.

Finansiering Mammaforum finansieras av Social resursförvaltning i Göteborg. Under 2014 har fem doulor varit anställda på Mammaforum: Duha Geedie på 80 %, Sausan Ismail på 80%, Nahid Ebadi på 100 %, Sabrieh Djasemyan på 80 %, Oras Alzubeidi på 30%. Förutom Doulorna fanns också Silvia Nörbäk, administratör som har delat sin heltidstjänst mellan de olika verksamheterna (Mammaforum, Doula & Kulturtolk, Föreningen Födelsehuset och Valprojektet) och Maria Hogenäs som varit verksamhetsledare på 50 %. (Administratören Karin Carlander som varit anställd av Födelsehuset har också haft sin kontorsplats på Mammaforum.)

Organisation En omorganisation har skett inför 2015, där medel har riktats närmare verksamheten. Den administrativa tjänsten ersätts av extern tjänst. Den 30-procentiga doulatjänsten har avslutats. Verksamhetsledaren går upp i tjänst från 50 % till 80 % (men heltid hade varit önskvärt, vi hoppas på finansiering för det under 2015).

Spridning och samverkan Intresse finns från olika delar av landet för att starta Doula och kulturtolksverksamhet. Flera städer är på gång. Karlstad har redan fått projektmedel och har under 2014 påbörjat utbildning av doulorna. Stockholm ligger i startgroparna, Halmstad och Malmö är mycket intresserade. Födelsehuset kommer att stödja dessa verksamheter och ha del i utbildning, utveckling och som kompetensöverförare mm. Varje enhet av doula och kulturtolk i landet behöver vara en självständig ekonomisk enhet. Detta betyder att även Mammaforum och Doula och kulturtolk i Göteborg kommer att bli en självständig enhet. En ny omorganisation kommer att ske. Ett förslag kommer att vara klart till årsmötet 19 april 2015.

Projekt ”Rätt att föda – mänskliga rättigheter inom mödra- och förlossningsvård”
Elin Edén och Eva-Maria Wassberg hade under 2013-14 ansvarat för projektet ”Rätt att föda”. En blogg under samma namn hade drivits under projektets gång för att lyfta frågor om rättighetsperspektivet när det gäller val av födsloplats, rätten till informerat val, rätten till integritet och autonomi. Vad som framkommit under projektåret sammanställdes i skriften ”Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande”, vilken ligger som pdf-fil på hemsidan.

Onsdag 26 mars hölls slutseminarium för projektet. Moderator var lektor Stina Thorstensson från Högskolan i Skövde. Inbjuden föreläsare docent Helena Lindgren från Göteborgs Universitet titeln: ”Vetenskap, förförståelse och klinisk relevans. Att tolka forskning utifrån olika perspektiv. Är resultaten kliniskt relevanta? Vilken betydelse har de för blivande föräldrar?” Statistiker Ole Olsen från Köpenhamns universitet föreläste om ”Hur danska läkare informerar om möjligheten att välja födsloplats” samt ”Cochranereview: Planned hospital birth versus planned home birth”. Lektor Jette Aaroe Clausen från professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn föreläste under rubriken: “Varför är erbjudandet att föda utanför sjukhus nödvändigt?” Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

Till slutseminariet var alla politiker inom hälso- och sjukvårdsnämnderna inom Västra Götaland inbjudna samt personal på Rättighetskommitténs kansli. Dessutom vårdpersonal och allmänhet, liksom våra medlemmar. Tyvärr blev dock inte seminariet så välbesökt som vi önskat oss. Ca 40 personer deltog varav endast en politiker och två från rättighetskommitténs kansli. Att projektet haft impact i andra verksamheter är dock tydligt och vi konstaterar med glädje att Svenska Barnmorskeförbundet valde samma tema på sitt årsmöte ett halvår senare!

Valprojektet

Inför 2014 års supervalår beviljades föreningen medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor för att uppmuntra till ökat valdeltagande. Personal från Mammaforum deltog i en utbildning som hölls av Kvinnofolkhögskolan i samarbete med Nordiskt Forum. Demokratiträffar har hållits i Bergsjön, Angered och Biskopsgården. Samverkan skedde med Göteborg Fritid, Bergsjögården, Radar 72 och projekt X. Det har varit ”politisk debattboxning” med artister och politiker. Under hösten hölls ytterligare en valdebatt på Mammaforum och det har därutöver varit en ”fest-i-val” vecka där Mammaforum var representerade vid två tillfällen i respektive Bergsjön, Angered och Biskopsgården. I samarbete med Kulturhuset Bergsjön arrangerades en träff och ”Prova-på-röstning”. Allt för att minska hinder från att gå och rösta. En resa arrangerades av projektledaren Silvia Nörbäk för i projektet aktiva doulor, till Riksdagshuset.

Ett ökat valdeltagande kunde också ses i förorten, men vidare utvärderingar av andra får belysa vad orsaken till detta var. Projektet i sin helhet väckte en hel del uppmärksamhet i såväl TV-inslag som i tidningar. Vi är glada att vår förening har kunnat fördjupa frågor om demokrati inom våra ramar.

Sammanfattning av våra projekt visar att föreningen med råge lever upp till målsättningen om att verka för en vård som utgår från föräldrars önskemål och behov, för en mänskligare atmosfär, större valfrihet och bättre kontinuitet inom mödra- och förlossningsvård. Genom våra aktiviteter som riktats såväl till brukare och profession som till de som bestämmer, har vi visat att en trygg och positiv förlossningsupplevelse är mycket betydelsefull för såväl mor som barn och som påverkar resten av livet. Vi har stärkt gravida och föräldrar i att de är självständiga människor som har rätt att göra egna val (om de önskar). Vi har på olika sätt uppmärksammat att bästa platsen för det nyfödda barnet oavsett om det är friskt eller i behov av specialistvård, är att vara tillsammans med sina föräldrar. Det är med stolthet vi går in i nästa verksamhetsår.

Göteborg 2015-03-30
Födelsehusets bägge ordförande
Eva-Maria Wassberg och Elin Edén