PÅVERKAN

Brukarråd:
Födelsehuset deltog i februari med två representanter på Brukarrådsmötet på SU:s Barnsjukhus och Kvinnoklinik, för fjärde året i rad. Vi fick då tillfälle att hålla en presentation av Födelsehuset för klinikledning och de övriga patientföreningarna.

Kontakt med regionpolitiker:
Födelsehuset driver frågan om alternativ till den storskaliga förlossningsvård som bedrivs. Kontakter med Socialstyrelsen i syfte att utreda vem som har ansvar för vilken typ av vård som erbjuds medborgarna, gav vissa klargöranden: Socialstyrelsen gör (nuförtiden) inga utredningar (om t ex vårdformer) utan ett regeringsuppdrag. Såväl hemförlossning som barnmorskeledda förlossningskliniker (MLU = Midwifery Led Units) på stan är helt tillåtet. Men vill man ha sådan verksamhet skattefinansierad, måste man först ha ett uppdrag från landstinget/regionen.

Detta ledde till en skrivelse ställd till samtliga politiker inom HSU, Hälso- och sjukvårdsutskottet, som är den högsta politiska ledningen i dessa frågor inom Västra Götalandsregionen med uppmaning om att utreda frågan om alternativa vårdformer inom förlossningsvård. Då politiker omger sig med experter i olika frågor, vände man sig här till sitt medicinska råd, bestående enbart av läkare. Frågan gällde den friska gravida kvinnan med förväntat normal förlossning. Experter i detta ämne är barnmorskor och inte läkare. Födelsehusets skrivelse underkändes av det vetenskapliga rådet, då man menade att alternativa vårdformer är allt för farliga.

Den 19 november var Hanna de Maré (förälder), Frank Eisenblätter (förälder) och Eva-Maria Wassberg (barnmorska) inbjudna till Regionskansliet i Vänersborg för att träffa politikerna i utskottet. Kontentan av mötet var att man inte kommer att ta några initiativ i denna fråga, innan det utgår riktlinjer på nationell nivå.

Arbete med mänskliga rättighetsfrågor:
Hanna de Maré deltog som representant för Födelsehuset i konferensen om ”Human Rights in Childbirth” i Den Haag i maj 2012. Därmed deltar vi i en europeisk rörelse som kräver mer alternativ och valfrihet inom mödra- och förlossningsvård. Nästa steg på vägen är att försöka få till stånd en prövning i Sverige av det prejudikat som domen i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter innebar: Tenovzsky vs. Hungary 2010. Vi sökte och fick ett bidrag från VG-regionen för 2013 för att fortsätta arbeta med dessa rättighetsfrågor.

Lobbyverksamhet har drivits när det gäller rutinen med ultratidig klampning av navelsträng (före barnets första andetag) som skett på Göteborgs förlossningskliniker. Födelsehuset har varit i kontakt med representanter på Östra sjukhuset som skall värna om att Barnkonventionen följs. Det har skrivits inlägg och förts diskussioner inom och utanför sjukhusets väggar. Under sommaren ändrade man rutinerna för ultratidigt av brott av syretillförsel från mor till barn.

Under 2012 uppmärksammades Helsingborgs lasarett då fyra barnmorskor där inte längre tilläts arbeta med hemförlossning om de ville ha kvar sin anställning. Detta strider också mot mänskliga rättigheter. I september hölls ett möte på Metropol, professionshögskolan i Köpenhamn med en av lektorerna där, Jette Aaroe Claussen för att se hur vi tillsammans skulle kunna driva frågan om skattefinansierade alternativa vårdformer. Med på mötet var en barnmorska från Helsingborgs förlossningsavdelning, Li Thies Lagergren och Eva-Maria Wassberg. Med via Skype var Hanna de Maré och Frank Eisenblätter från Födelsehuset samt en människorätts advokat, Hermine Heyes.

Slutsatsen av mötet var att vi kommer ingenstans genom att försöka få en dialog med politikerna och att argumentera med alla de goda, välgjorda vetenskapliga studier som stödjer vår sak eftersom en annan yrkeskår har tolkningsföreträde. Vi måste fortsätta driva frågor om alternativa vårdformer utifrån principer om mänskliga rättigheter, närmare bestämt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 8 ”Rätt till skydd för privat- och familjeliv”.

En av föreningens paroller har varit att verka för en mänskligare förlossningsvård. Under flera år har Födelsehuset uppmärksammat att födande kvinnor inte får informerade val om de vårdrutiner som sker inom sjukhuset. Enl Hälso- och sjukvårdslagen skall vård bedrivas utifrån respekt för patienters självbestämmande och integritet. Men kvinnor vittnar om hur de utsätts för ingrepp utan förklaring. Andelen förlossningsrädda ökar. Föreningen fördjupar under året engagemanget i denna fråga.

Barnmorskecell:
I början av året skedde en omorganisation av anställningsförhållandena inom förlossningsvården i Göteborg. Man skar ner ytterligare på personal trots att inget tydde på en lägre frekvens födslar. Även amningsmottagningens öppettider reducerades och är nu motsvarande en population av Gävles storlek. I samband med detta skrev flera medlemmar i föreningen debattartiklar i Göteborgsposten, det blev mycket insändare, en medlem kom fram i ”Ring P1”, det var flera inslag på TV4:s lokalnyheter. En grupp bestående av uppemot ett tjugotal barnmorskor från de olika förlossningsklinikerna träffades vid flera tillfällen i Födelsehusets lokaler för att diskutera hur att gå vidare.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:
Projektet som startade 2008 utvecklades vidare under 2012. Kvinnor med invandrarbakgrund fungerar som stöd för nyinvandrade gravida kvinnor och deras familjer. Under 2012 fick 165 kvinnor stöd av våra doulor och kulturtolkar. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk som kurdiska, persiska, och serbokroatiska förekom. Förutom enskilt stöd ordnade vi även gravidgrupper på arabiska, somaliska och persiska, i Angered, Gamlestaden, Bergsjön och Biskopsgården. De erbjuder en ersättning för den föräldrautbildning som nyinvandrade föräldrar ofta missar. 14 sådana gravidgrupper (med ca 6 kursträffar vardera) genomfördes under året, i samarbete med barnmorskor från mödravården.

Finansieringen av denna verksamhet gavs av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12, 11 och 5 (Nordöstra Göteborg, Hisingen samt Centrum och Väster). Med projektmedel från Ungdomsstyrelsen kunde vi utbilda fler mammagruppsledare (förlossningspedagoger), nio nya doulor och göra en gemensam kursplanering av för mammagrupperna. I projektet ingick även att förbereda en träffpunkt för gravida och nyblivna mammor. Detta lyckades tidigare än väntat i och med att Göteborgs Stad beslöt att stödja starten av ett Mammaforum i Bergsjön, sommaren 2012. Mammaforum har fått finansiering under en treårsperiod. Vi har hyrt en lokal på Siriusgatan 52 för Mammaforum. Ett nära samarbete med Angereds Närsjukhus har fortsatt under året. Kampanjen för ett ökat deltagande i cellprovstagning belönades med utmärkelsen Guldskalpellen av tidningen Dagens Medicin. Doulorna hade där haft en viktig roll som informatörer på sina hemspråk. Sammanlagt finns nu 27 doulor inom verksamheten. De flesta timanställda, och fem av dem månadsanställda. Vi deltog även i olika konferenser, vid flera tillfällen med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i deras arbete med Jämlik Vård. Där har doulaverksamheten framhållits som ett positivt exempel. Föreningen fick även ett Organisationsbidrag för Kvinnors Organisering från Ungdomsstyrelsen, för andra året i rad. Detta bidrag fick vi för att stärka vårt arbete som intresseförening för brukare av mödra- och förlossningsvård. Det har även stärkt föreningen i att skapa lokalgrupper på olika håll i Sverige. Planerat är att bilda en riksförening Födelsehuset under 2013.

FÖDELSEHUSETS ÖVRIGA VERKSAMHET:

• Kurser som har hållits i föreningslokalen i Kålltorp: Profylaxkurs, Gravidyoga, Tricks of the Trade för barnmorskor, Tricks of the Trade för kulturtolksdoulor, Bokcirkel för barnmorskor ”Evidence and care in normal labour and birth”, Barnrytmik, Hypnobirthing, Utbildning till Förlossningspedagog, Utbildning till Doula och Kulturtolk.

• Familjerum var en öppet hus-verksamhet för babyföräldrar en eftermiddag i veckan under året.

• Torsdagsföredrag och infokvällar hölls i lokalen. Några exempel: dyktekniken och Cayenne Ekjordhs berättelser och Susanna Helis ”Föda utan rädsla”.

• Utbildningsdagar och större arrangemang:

• Nils Bergman, barnläkare från Sydafrika höll en utbildningsdag om det nyfödda barnet och känguruvård. Ca 100 personer lyssnade.

• Ina May Gaskin höll föredrag både i Göteborg och Stockholm i Födelsehusets regi. Vi visade även den nya dokumentären om hennes arbete ”Birth Story” och hade Sverigepremiär! Närvarande var både Ina-May och hennes man Stephen och efter filmvisningen följde en diskussionsstund med filmens huvudpersoner.

• Filmen ”Freedom for Birth” som handlar om kvinnors rätt att välja omständigheter kring sitt födande och om den orättfärdigt fängslade barnmorskan Ágnes Gereb i Ungern, hade världspremiär på över 1000 platser samtidigt i september. Födelsehuset var en av de platser som hade premiärvisning.

• Verksamhet har kommit igång på andra platser än i Göteborg: Filmen ”Freedom for Birth” visades även i Mora, Umeå och Stockholm igenom Födelsehusets lokalgrupper.

• I maj hölls Svenska Barnmorskeförbundet konferens Reproduktiv hälsa. Föreningen Födelsehuset hade ett bord med information om verksamheten, lotteri mm samt höll i ett föredrag.

• I november hölls MR-dagarna (mänskliga rättigheter) i Göteborg där Födelsehuset hade tillgång till ett bord vid två tillfällen och hade möjlighet att diskutera frågan om förlossningsfrihet med en intresserad allmänhet.

• Den 8 mars på internationella kvinnodagen var Födelsehuset inbjudna till Stockholms barnmorskesällskap för att informera om verksamheten. Över 80 personer kom och lyssnade på Maria Hogenäs, Bodil Frey och Eva-Maria Wassberg.

• Två representanter från Födelsehuset, Maria Hogenäs och Eva-Maria Wassberg, var inbjudna talare vid föreningen Föda Hemmas årsmöte i Ystad, för att informera om verksamheten.

• Vi sökte ny lokal under året, men har ännu ej fattat beslut om att flytta till ny lokal. Fokus har skiftat mot att bilda en riksförening.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 175 medlemmar (varav 156 var kvinnor, 19 män).