PÅVERKAN

Brukarråd:

I februari deltog Födelsehuset på Brukarrådsmötet på SU:s Barnsjukhus och Kvinnoklinik, för andra året i rad. Dessutom fick vi äntligen igång möten med ledningen av de tre förlossningsavdelningarna, som vi hoppas kommer att bli regelbundna i fortsättningen. Det första mötet, med tre representanter från Födelsehusets Brukarrådsgrupp och de tre cheferna för förlossningsavdelningarna, blev till i november. Nästa är planerad ett halvår senare. Eftersom det är nytt med brukarföreningar på Kvinnokliniken behöver samarbetet finna former.

Hemförlossningar:
Ett annat område där vi vill påverka är att hemförlossningar ska betalas av regionen, inte som nu av föräldrarna själva. Födelsehuset bjöd in obstetriker och barnmorskor i regionen. Den sjunde maj samlades ett trettiotal personer varav ca hälften var läkare, några var mödrahälsovårdssamordnarbarnmorskor (s.k. Samba) och motsvarande psykologsamordnare inom mödra- barnhälsovården. Britta Lindblom, chef för normalförlossningen Östra sjukhuset deltog också samt ytterligare barnmorskor från förlossningsklinikerna på NÄL och Östra sjukhuset. De flesta av regionens hembarnmorskor medverkade också (sex personer). Inbjudna föredragshållare var Helena Lindgren, barnmorska som doktorerat med en avhandling om hemförlossningar i Sverige samt Roger Bottinga, chefsläkare på Kvinnokliniken i Södertälje. Det blev en mycket uppskattad förmiddag av alla parter. Bra att kunna ställa frågor till experterna Roger och Helena och fint för Födelsehuset att få visa upp sin verksamhet i ett bredare sammanhang.

ABC-förlossningsvård

Östra Sjukhuset ska bygga ut förlossningsavdelningen och 2011 planerar vi en kampanj för att en ABC-enhet ska byggas då.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:

Projektet som startade i augusti 2008 har fortsatt 2009 och 2010.  Det handlar om att invandrarkvinnor utbildas till doulor och kan hjälpa nyanlända gravida kvinnor med samma språkbakgrund. Det är särskilt stort behov av stöd för kvinnor som inte förstår svenska språket, och ofta kan vara mycket isolerade. Under 2010 fick ca 130 kvinnor hjälp av en doula., året innan var det 60 kvinnor. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk kunde  doulorna hjälpa till med, som persiska, turkiska, franska och serbokroatiska. Förutom enskilt stöd ordnade vi även mammagrupper på arabiska och somaliska. De erbjuder en ersättning för den föräldrautbildning som nyinvandrade föräldrar ofta missar. Mammagrupperna fanns i Angered och i Biskopsgården.  7 doulor genomgick en utbildning till Förlossningspedagog som avslutades i februari 2010. I mars hölls en ny doulautbildning med 14 nya doulor och Kulturtolkar.

Finansieringen av projektet gavs av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12 och 11 (Nordöstra Göteborg och Hisingen,  EU:s Integrationsfond samt Sociala resursförvaltningen i Göteborg.

Ett samarbete med Angereds Närsjukhus har utvecklats och varit mycket viktigt för projektet. Bodil Frey var projektledare på ca halvtid, Eva-Maria Wassberg var utbildare och handledare samt deltog i planeringen. 20 doulor med invandrarbakgrund medverkade som timanställda. Under hösten anställdes också en person på halvtid som ekonomiassistent.

Den 13 april kom ESF-rådets representanter med två EU-delegater på besök till Födelsehuset med simultantolkar och allt. Detta för att projektet framhölls som ett ”mönsterprojekt” som man gärna ville visa upp. I november fick vi tillfälle att presentera projektet på SKL:s konferens ”Jämställd vård” i Stockholm , och mötte ett stort intresse.

FÖDELSEHUSETS NYA LOKAL:

Lokalen i Kålltorp (första gången föreningen har en egen lokal) kunde invigas den 10 januari efter ett intensivt arbete av många föreningsmedlemmar med att iordningsställa den. Inbjudna till invigningen var Peter Loguin från Göteborgsoperan som sjöng barnsånger och Pearls and Clouds som spelade. Det var loppmarknad och lottförsäljning.

Vår önskan var att kunna erbjuda en mötesplats med kurser, föredrag och barnmorskemottagning.

Vi kan konstatera att första året i lokalen fungerat mycket bra.

Kurser som har hållits där: Profylaxkurs, Gravidyoga, Spädbarnsmassage, Bärsjalskurser, Tricks of the Trade för barnmorskor, Doulautbildning, utbildning för Doula och Kulturtolk.

På torsdagkvällar hölls föredrag, infokvällar och filmvisningar, sammanlagt 32 olika program under året. Några exempel: Taktil massage under förlossning, infokväll om doulor, om blöjfria barn, naturlig familjeplanering, dyktekniken och Cayenne Ekjordhs berättelser, Susanna Heli som talade om hur rädsla och stress kan undvikas i födandet, sång för gravida och mycket mer.

Handledning för doulaprojektet hölls i lokalen.

Barnmorskekooperativet hyr ett mottagningsrum samt en andel i kursrummen. Vi kan även hyra ut lokalen till olika kurser och evenemang.

ANDRA AKTIVITETER

Lördagen den 29 maj anordnade vi en ”Gravid- och babyfestival” i lokalen samt på den stora gräsmattan utanför. Olika utställare samt aktiviteter, filmvisningar och loppmarknad. Ca 70 besökare deltog.

Under höstterminen hölls olika utbildningsdagar:

Helena Maass, hembarnmorska från Järna, höll en utbildningsdag för intresserade om naturligt apotek, hur man med hjälp av vad som finns hemma i skafferiet kan lindra vid olika åkommor. Helena berättade också om blöjfria barn samt Weledas produkter.

En utbildningsdag om vattenförlossning arrangerades av Födelsehusets Barnmorskor. Inbjuden var barnmorskan Anne Fjeldberg från Føderiket i Oslo. Ett femtontal barnmorskor närvarade.

Födelsehusets barnmorskor tog även initiativ till att starta ett nätverk för Svenska Hembarnmorskor. Alla som kunde hittas bjöds in och ett 20-tal närvarade under en helg i oktober. Detta har sedan mynnat ut i en facebookgrupp för svenska hembarnmorskor och för att stärka detta nätverk. Man önskade en manifestation i Stockholm under jubileumskonferensen för barnmorskor sista veckan i maj 2011. Nästa nationella hembarnmorsketräff bestämdes till hösten 2011.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 102 medlemmar (varav 83 var kvinnor).