Den födande kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är dock inte alltid som kvinnans rättigheter upprätthålls inom förlossningsvården. På denna sida kan du läsa mer om vilka rättigheter som är lagstadgade i Sverige.

 

Patientlagen

2015 började en ny lag gälla i Sverige, den är framtagen för att skydda patientens rättigheter vid all vård. Kunskapen om lagen är dock fortfarande låg. Här går vi igenom några viktiga delar som har särskild relevans inom förlossningsvård.

Läs hela Patientlagen på denna länk: https://lagen.nu/2014:821

 

Information

Kapitel 3 i Patientlagen handlar om information. Enligt detta kapitel har patienten rätt att få information om sitt hälsotillstånd, om vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling och om det förväntade vård- och behandlingsförloppet. Patienten har även rätt att få information om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Syftet med allt detta är att ge möjlighet till ett informerat val och delaktighet i vården. Utan information är det förstås omöjligt att vara delaktig och påverka.

Inom förlossningsvård innebär detta en rätt att få veta om olika sätt att föda och deras för- och nackdelar. Kvinnan bör under graviditeten få information om alla rutininterventioner som finns på förlossningsavdelningen, och deras möjliga biverkningar. Samma sak gäller olika typer av smärtlindring, hon bör få en allsidig information om både för- och nackdelar och vilka ytterligare interventioner de kan leda till.

Om patienten önskar att avstå från information ska även denna önskan respekteras.

 

Samtycke

Kapitel 4 i Patientlagen reglerar samtycke. Det inleds med att konstatera att patientens integritet och självbestämmande ska respekteras. Sedan framgår att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller annan lag (exempelvis tvångsvårdslagstiftning som LVM och LPT).

Patienten får enligt lagen när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

Undantaget i denna lag gällande samtycke handlar om medvetslösa patienter. Om en patient är medvetslös och det inte går att utreda vilken vilja han eller hon har, får akut hälso- och sjukvård ges för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa. Detta gäller dock inte om patienten är medveten och kan berätta vad han eller hon tycker, eller om patienten redan berättat vad han eller hon vill i förväg.

I förlossningsvården innebär detta att inga interventioner eller behandlingar får genomföras utan att samtycke inhämtas. Innan samtycke inhämtas ska information ges enligt ovan. Det är alltså inte tillåtet att säga till en kvinna att hon måste genomgå en viss rutin eller behandling, exempelvis att hon måste ta ett CTG eller genomgå en vaginal undersökning. Dessa åtgärder måste alltid framställas som ett erbjudande som hon kan tacka ja eller nej till. Inte heller får ett kejsarsnitt eller annan akut åtgärd utföras utan att först inhämta samtycke från kvinnan.

Om kvinnan skrivit ett förlossningsbrev och det där framgår att hon inte samtycker till vissa åtgärder, eller om hon förmedlat det på annat sätt, får de inte utföras om hon inte explicit ändrat sig och lämnat samtycke.

När barnet är fött är det vårdnadshavare som ska lämna samtycke till eventuella behandlingar på barnet (exempelvis K-vitaminprofylax, PKU-prov mm). Om föräldrarna är gifta är vårdnaden gemensam från födseln och båda ska då samtycka. Om föräldrarna är ogifta är det mamman som föder som är vårdnadshavare direkt efter födseln och den som ska lämna samtycke. Detta gäller fram till dess att gemensam vårdnad registreras.

 

Val av behandlingsalternativ

Kapitel 7 i Patientlagen handlar om rätten att välja behandlingsalternativ. Patienten har rätt att välja det alternativ som han eller hon föredrar när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Detta innebär alltså en rätt att välja under vissa villkor. Dels kan man inte välja en alltför dyr behandling, det vill säga någon som kostar betydligt mer än det alternativ som rekommenderas. Och dels kan man inte välja ett alternativ som går emot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Behandlingsalternativ som erbjuds i vissa landsting, och som inte är orimligt dyra, uppfyller förstås dessa villkor. Hemförlossning är ett sådant behandlingsalternativ som därför kan begäras med hänvisning till Patientlagen. Det är billigare än en sjukhusförlossning, är i enlighet med vetenskap och är beprövat i Stockholm och Umeå.

Kejsarsnitt eller igångsättning utan medicinsk indikation kan däremot inte begäras med hänvisning till denna lag, då dessa medför ökade medicinska risker och kostar betydligt mer än spontan vaginal förlossning.

När det gäller olika behandlingsalternativ så ska en allsidig information om för- och nackdelar ges. Självklart bör sjukvårdspersonalen ge en behandlingsrekommendation utifrån sin medicinska kunskap och erfarenhet. Kvinnan väljer sedan om hon vill följa denna rekommendation eller hellre vill välja något av de andra behandlingsalternativen.

 

Om Patientlagen inte följs

Om en vårdinrättning inte följer Patientlagen har patienten möjlighet att klaga hos Patientnämnden. Det finns en sådan i varje region/landsting. Vårdgivaren har en skyldighet att svara på ett sådant klagomål (denna skyldighet träder i kraft 1 januari 2018).

Födelsehuset anser dock att det borde finnas en överklagandeinstans för brott mot Patientlagen, med möjlighet att rikta formell kritik och utfärda förelägganden mot vårdgivare som bryter mot Patientlagen. Detta skulle ge en möjlighet till upprättelse till de kvinnor vars integritet och rättigheter kränkts under förlossningen.

 

Europakonventionen

I Europakonventionen regleras mänskliga fri- och rättigheter för EU-medborgare. Vid Sveriges inträde i EU blev Europakonventionen svensk lag.

Läs hela Europakonventionen på denna länk: https://lagen.nu/1994:1219

I Europakonventionens artikel 8 regleras rätten till skydd för privat- och familjeliv. Detta inkluderar omständigheterna kring hur man blir förälder, inklusive var man föder sitt barn. Europadomstolen har prövat ett fall kring hemförlossning, och rätten till medverkan av vårdpersonal vid födsel i hemmet. De kom fram till att kvinnan har denna rätt, och kritiserade Ungern för att inte ha möjliggjort detta. Fallet heter Ternovszky vs Hungary och du kan läsa domslutet på denna länk: http://echr.ketse.com/doc/67545.09-en-20101214/view/

 

Läs gärna mer om kvinnans rättigheter i vår rapport Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande? [pdf]