Hur vill du föda?

Födelsehuset arbetar för att föräldrar ska få tillgång till information om interventioner, rutiner och dess för- och nackdelar för att kunna göra ett informerat val kring den egna förlossningen. En bra förlossningsupplevelse där den födande kunnat känna autonomi ger en bra start på det fortsatta föräldraskapet.

Enligt medicinsk etik är det viktigt att patienten ska kunna känna autonomi och ha möjlighet att göra ett informerat val. För att patienten ska kunna ge sitt informerade samtycke innan ett medicinskt ingrepp genomförs krävs det att den har förstått informationen om åtgärden och dess konsekvenser, är medveten om att den har ett val och inte är i en sådan beroendeställning att det blir omöjligt att handla efter sin egen vilja. (SMER, 2015)

2015 fick Sverige en ny, förstärkt patientlag. Kortfattat så säger den nya lagen att patientens självbestämmande och integritet skall respekteras och att vården i mesta möjliga mån skall utformas i samråd med patienten efter önskemål och individuella förutsättningar. Patienten har rätt till information, vilken skall framföras på ett sådant sätt att patienten förstår den. All vård som erbjuds skall ges med ett informerat samtycke och samtycket kan när som helst kan tas tillbaka. Det ska även vara möjligt att välja att avstå från att ta emot information.

Under en förlossning är det svårt att ta till sig information om ett ingrepps för- och nackdelar. Därför behöver informationen om rutiner och ingrepp komma på mödravården. På förlossningen bör personalen också alltid nämna vad de i en situation brukar göra och varför, innan de frågar om den födandes samtycke. Ingrepp får inte utföras utan förälderns samtycke eller vetskap.

Bli medlem!